?

Log in

No account? Create an account

Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ

ΔΕΣΠΟΤΑ, Κύριε Ίησοϋ Χριστέ, ό Θεός ημών, «ό μακάριος και μόνος δυνάστης, ό Βασιλεύς των βασιλευόντων καi Κύριος των κυριευόντων, ό μόνος έχων άθανασίαν, φως οίκων άπρόσιτον»• Όν πάλαι ποτέ ούκ έγίνωσκον, άλλα και έδίωκον, "Οστις ηύδόκησας ίνα, ένθα πρότερον έπλεόναζεν ή αμαρτία, ύπερπερισσεύση ύστερον ή Ση Χάρις• Σε τοίνυν δυσωπώ ό ανάξιος και τα...πεινός δοϋλός Σου Κυπριανός.


Έγώ, Κύριε, τη συνεργία τοΰ αλλότριου, εντελώς φανταστικώς μετεστρεφον το θέρος εις χειμώνα και αντιθέτως, έκράτουν τα νέφη καi ούκ έβρεχον, έδενον την γήν καi ούκ έδιδε τους καρπούς αυτής, τάς αμπέλους καi ούκ έβλάστανον, τους κήπουςκαι ούκ έποίουν λάχανα, τα δένδρα και ούκ έκαρποφόρουν, τους μύλους και ού περιεστρέφοντο, τα εργαστήρια καi ούκ είργάζοντο, τους ποταμούς και ούκ έρρεον, τα πλοία καi ούκ επλεον, τα ποίμνια των προβάτων κα\ ούκ έποίουν γάλα, τάς αίγας, και ούκ έγέννων, τους άνδρας καi ούκ ήδύναντο μιχθήναι μετά των γυναικών αυτών, τάς μητέρας και ούκ έτεκνοποίουν, τους άλιεΐς και ούκ ήλίευον, προεκαλουν δε εις τους συγγενείς έχθραν άδιάλλακτον καi άλλας κακίας, ων ούκ έστιν αριθμός.


Νΰν όμως, Θεέ και Κύριε τοϋ ελέους, δέομαι Σου, έγώ ό πολλά ήλεημένος ύπό Σού• σύντριψον πάσας τάς εναντίας δυνάμεις έκ παντός τόπου τής δεσποτείας Σου; άπομάκρυνον τα τής μαγείας έργα, λϋσον και άφάνισον τάς πονηρίας των δαιμόνων, άπόστρεψον, κατάργησον και φυγάδευσον τά τοΰ σκότους όργανα, πάντα δε τά δεδεμένα ύπό σατανικού δεσμού, άψυχα τε καi έμψυχα, έλευθέρωσον, ίνα τα της φύσεως αυτών άνεμποδίστως ένεργήσωσιν, ήτοι: τα νέφη δώσιν ύετόν έπi πάσαν την γήν, ή γή δω τα γεννήματα αυτής εις τον καιρόν αυτών, οι αμπελώνες εύφορήσωσι πλήθος βοτρύων, οι κήποι ποιήσωσι τα λάχανα αυτών, τα δένδρα καi οι άγρόϊ άφθόνως καρποφορήσωσιν, οι μΰλοι και τα πλοία ελευθέρως κινηθώσι, τα πρόβατα κάί αϊ αίγες ποιήσωσι γάλα καi άκωλύτως γεννήσωσιν, αϊ μέλισσαι δώσι μέλι ήδΰ και οϊ βόμβυκες παραγάγωσι τήν μέταξαν έτι δε πάσα γυνή ευκόλως γέννηση κα\ πάς άλιεύς, μελισσοκόμος, τεχνίτης και επιστήμων, έμπορος, άρχων κα\ αρχόμενος και πάντες οί άνθρωποι τάς εργασίας αυτών ελευθέρως έκτελέσωσι.


Ναι, Κύριε Σαβαώθ, έπάκουσον έμοΰ τοϋ δούλου Σου δεομένου κάί λύτρωσον τα πλάσματα Σου άπό πάσης οργής τε και ασθενείας, άπό παντός δεσμού και μαγείαςαπό πάσης φαρμακείας και γοητείας, βασκανίας και καταλαλιάς, αμελείας ή νωθρότητος, αφροσύνης, αδυναμίας και άπογνώσεως, από πάσης αδικίας, πλάνης και άπατης, εμποδίου και δυσπραγίας, φθόνου καi άσπλαγχνίας, λαιμαργίας και ακράτειας, ώς κανι άπό πάσης άλλης ενεργείας της έκ της κακίας τοΰ αρχαίου δράκοντος προερχομένης.Προσέτι, Δέσποτα και Δημιουργέ τοΰ παντός, καθικετευω Σε, όπως τον δοΰλόν Σου (δείνα), [τον άναγινώσκοντα μετά πίστεως ταύτην την Εύχήν], ελευθέρωσης κάί λύτρωσης, συν παντι τω οϊκω κάί τοις πράγμασιν αΰτοϋ, άπό πάσης ασθενείας κάί ώρας κακής κάι παντός δαίμονος κάί αντικείμενης δυνάμεως, τη χάριτι κάί άμέτρω φιλανθρωπία Σου- καi ει τυχόν έχει πνεύμα πονηρίας ή δεδεμένος εστί διά μαγείας ή γοητείας κάί φαρμακείας, φθόνου κάί καταλαλιάς, βασκανίας, κατάρας καιαναθέματος, αφορισμού και πάσης βλασφημίας και λοιπών έργων πονηρίας, άτινα ενήργησαν αύτω έκ μισανθρωπίας πονηροί τίνες, λυθήτωσαν, καταργηθήτωσαν, έκρι-ζωθήτωσαν, διαρρηχθήτωσαν καi ώσεi καπνός έκλιπέτωσαν και άπολεσθήτωσαν τα της μαγείας έργα έκ παντός τόπου, ένθα είσι κεκρυμμένα καi πεποιημένα, εϊτε έν τη γη ή τη θαλασσή, εϊτε κάτωθεν ή άνωθεν θύρας τινός, εϊτε έν ταΐς αύλαΐς τοΰ οϊκου αυτού, ή έν φρέατι, ή έν μνήματι κάΙ παντι τόπω, όν Συ μόνον γινώσκεις.
Άπέλασον, Κύριε, τη πανσθενουργω Σου δυνάμει από τοΰ δούλου Σου (δεινός) κα\ παντός τοΰ οϊκου αύτοΰ πάσας τα τέχνας τοΰ της κακίας έφευρέτου εϊτε αύται έχαράχθησαν ή ενεγράφησαν έν δέρματι αλόγου, ή έν σιδήρω, ή έν λίθω, ή έν ξύλω, ή γραμματίω, δια μελάνης ή αίματος άνθρωπου ή ζώου, ή δια μολύβδου, ή κινναβάρεως, ή διά τίνος ζωμού, ή δι' άλλου τινός.


Ναι, Κύριε, άφάνισον τα τοΰ διαβόλου έργα είτε ταϋτα παρεσκευάσθησαν δια χρυσού, αργύρου ή άλλου τινός μετάλλου, εϊτε δι' οστών ή ονύχων ανθρώπων, ζώων καi πτηνών, ζώντων τε και τεθνεώτων, εϊτε δια χώματος έκ μνήματος, εϊτε ταύτα διεπεράσθησαν δια καρφιού ή βελόνης ή πασσάλου τινός, εϊτε έδέθησαν δια μαλλιού, ή βάμβακος, ή μετάξης, ή λίνου, ή καννάβεως, ή δια βρόγχου, ή σχοίνου, ή δι' άλλου τινός χόρτου, είτε έποιήθησαν έν κοχλάζοντι ϋδατι ή κοίλω ξύλω ή άλλω τρόπω, ον Σύ, Κύριε, ώς παντογνώστης γινώσκεις κάλλιον πάντων.Δέομαι Σου, Δέσποτα Κύριε ημών Ίησοΰ Χριστέ, και τοΰ άναρχου Σου Πατρός κάί τοΰ Πνεύματος Σου τοΰ 'Αγίου, όπως ελευθέρωσης, τω ονόματι Σου τω άγίω και τη δυνάμει τοΰ τιμίου Σταύρου Σου, την πεπεδημένην ψυχήν τοΰ δούλου Σου (δει-νος) και ζωώσης αυτήν, ή δε Ση δεξιά εϊη αύτω και παντι τω οίκω αύτοΰ σκέπη και βοήθεια, παρέχουσα δια παντός χαράν καi άγαλλίασιν, ότι ευλογημένος και δεδοξασμένος υπάρχεις, πάντοτε, νΰν κάί άεί, καi εις τους αιώνας των αιώνων. 'Αμήν.

* * *

Άναστήτω ό Θεός καi διακορπισθήτωσαν οι εχθροί Αύτοΰ καi φυγετωσαν από προσώπου Αύτοΰ οι μισοΰντες Αυτόν.
Συντριβήτωσαν ύπό την σημείωσιν τοϋ τύπου τοϋ τιμίου Σταυρού Σου πάσαι αϊ έναντίαι δυνάμεις.

Ή αήττητος και ακατάλυτος και θεία δύναμις τοΰ τιμίου κάί ζωοποιού Σταυρού, μη έγκαταλίπης ημάς τους αμαρτωλούς.
Κύριε, όπλον κατά τοΰ διαβόλου, τον Σταυρόν Σου ήμΐν δέδωκας• φρίττει γαρ κα\ τρέμει, μη φέρων καθοράν αύτοΰ τηνδύναμιν, ότι νεκρούς άνιστά, καi θάνατον κατήργησε- δια τοΰτο προσκυνοΰμεν, την ταφήν Σου και την Έγερσιν.

Τω Σω Σταυρω Χριστέ Σωτήρ, όδήγησον ημάς έπι την άλήθειάν Σου, κάΙ ρϋσαι ημάς των παγίδων τοΰ εχθρού* ό άναστάς έκ των νεκρών, άνάστησον ημάς πεσόντος τη αμαρτία, έκτείνας την χεΐρά Σου, φιλάνθρωπε Κύριε, τη πρεσβεία τών 'Αγίων Σου.

Σταυρός, ό φύλαξ πάσης της οικουμένης* Σταυρός, ή ώραιότης της Εκκλησίας* Σταυρός, Βασιλέων το κραταίωμα• Σταυρός, πιστών το στήριγμα* Σταυρός, Αγγέλων ή δόξα, και τών δαιμόνων το τραύμα.
Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων τών 'Αγίων και της Θεοτόκου την Σήν είρήνην δός ήμΐν και έλέησον ημάς ώς μόνος οΐκτίρμων.

Comments

February 2018

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Tags

Powered by LiveJournal.com