?

Log in

No account? Create an account

ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ, Νο 560Α / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008)

Σύντομος βίος του

῾Ο ὅσιος Σεραφείμ, ὁ στάρετς τοῦ Σάρωφ, γεννήθηκε στήν πόλι Κούρσκ τῆς Ρωσίας ἀπό θεοσεβεῖς καί εὔπορους γονεῖς, τόν ᾿Ισίδωρο πού ἦταν ἔμπορος καί τήν ᾿Αγάθη Μοσνίν, στίς 19 ᾿Ιουλίου 1759.
Τό πρῶτό του ὄνομα ἦταν Πρόχορος. Σέ ἡλικία τριῶν ἐτῶν ἔχασε τόν πατέρα του, καί ἡ εὐλαβική μητέρα του τοῦ μετέδωσε τήν χριστιανική εὐσέβεια καί τήν ἀγάπη στήν λειτουργική ζωή.
Σέ ἡλικία 10 ἐτῶν μελετοῦσε τίς θεῖες Γραφές καί ἔδειχνε ἐξαίσια προσωπικότητα. ῾Υπέφερε ἀπό ἐπικίνδυνη ἀρρώστεια, πού θαυματουργικά θεραπεύτηκε ἀπό τήν Παναγία.
Δέκα ἑπτά ἐτῶν ἐγκατέλειψε τόν κόσμο καί κατέληξε σέ μιά Μονή στήν ἔρημο τοῦ Σάρωφ. Στό 27ο ἔτος τῆς ἡλικίας του, στίς 18 Αὐγούστου τοῦ 1786, ἀξιώθηκε νά καρῇ μοναχός μέ τό ὄνομα Σεραφείμ. Μετά ἐνάμισυ χρόνο ἔγινε ἱεροδιάκονος καί τό 1793, 35 χρονῶν, χειροτονήθηκε ἱερομόναχος.
Λίγο ἀργότερα ἐγκατέλειψε τό κοινόβιο καί ἄρχισε αὐστηρή πνευματική ἀσκητική ζωή, σέ ἀσκητήριο βαθειά στήν ἔρημο τοῦ Σάρωφ. Γιά τούς ὑψηλούς του ἀγῶνες καί τήν θεάρεστη ζωή του, ἀξιώθηκε ἀπό τόν Θεό τό χάρισμα τῆς διορατικότητος καί τῆς θαυματουργίας.
῾Η ἀσκητική καί ὁσία ζωή του ἄφησε ἐποχή, ἰδιαίτερα στήν Ρωσία. Δίδαξε καί ἔφερε στό δρόμο τῆς σωτηρίας πολλούς. ᾿Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, ἡ ἀπέραντη ἀγάπη πού ἔτρεφε στά πλάσματα τοῦ Θεοῦ, καί ἰδιαίτερα στόν ἄνθρωπο, καθώς ἐπίσης καί ἡ χωρίς ὄρια ταπεινοφροσύνη του.
Τό κέντρο τῆς διδασκαλίας του ἦτο ὅτι σκοπός τοῦ χριστιανικοῦ ἀγῶνος εἶναι ἠ ἀπόκτησις τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος. ῾Η ζωή του ἦτο πλημμυρισμένη καί λουσμένη μέσα στό φῶς τῆς θείας χάριτος.
᾿Απεβίωσε εἰρηνικά τή Δευτέρα 2 ᾿Ιανουαρίου 1833, σέ ἡλικία 74 ἐτῶν. Καί μετά τήν μακάρια κοίμησή του ὁ ὅσιος Σεραφείμ ἐπιτελοῦσε θαύματα καί θεράπευε ὅλους, ὅσοι μέ πίστη ἀπευθύνονταν σ᾿ αὐτόν.
Στίς 19 ᾿Ιουλίου 1903, ἔγινε πανηγυρική ἀνακήρυξή του σέ ῞Αγιο, παρουσίᾳ τοῦ τότε Τσάρου, τῆς Τσαρίνας, πολλῶν μελῶν τῆς τσαρικῆς οἰκογένειας καί χιλιάδων λαοῦ. Τήν ἡμέρα αὐτή ἔγιναν πολυάριθμες θεραπεῖες.

᾿Από τήν διδασκαλία του. ῾Η τροφή τῆς ψυχῆς

"῾Η ψυχή τρέφεται μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἰδιαιτέρως μέ τήν μελέτη τῆς Καινῆς Διαθήκης καί τοῦ Ψαλτηρίου. Τό Εὐαγγέλιο καί τίς ᾿Επιστολές τῶν ᾿Αποστόλων πρέπει νά τίς διαβάζουμε ὄρθιοι μπροστἀ στίς ἱερές εἰκόνες, ἐνῶ τούς Ψαλμούς μποροῦμε νά τούς διαβάζουμε καθιστοί. ᾿Από τή μελέτη τῆς ῾Αγίας Γραφῆς φωτίζεται καί χαριτώνεται ὁ νοῦς.

'Από τήν διδασκαλία του: Περί προσευχῆς

῞Οσοι ἀληθινά ἀπεφάσισαν νά ὐπηρετήσουν τόν Κύριο, πρέπει νά καταγίνωνται στή μνήμη τοῦ Θεοῦ καί στήν ἀδιάλειπτη καί νοερή ἐπίκλησι τοῦ ὀνόματός Του: "Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν". Τίς ὧρες πού ἀκολουθοῦν μετά τό γεῦμα μπορεῖ κανείς νά προσεύχεται ὡς ἑξῆς: Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν". Μπορεῖ ἐπίσης νά καταφεύγῃ ἰδιαιτέρως στήν Θεοτόκο: "῾Υπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς", ἤ νά λέῃ τόν ᾿Αρχαγγελικό ἀσπασμό: "Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία..." Μέ αὐτή τήν ἀπασχόλησι ὄχι μόνο διατηροῦμε εἰρηνική τή συνείδησί μας, ἀλλά μποροῦμε νά πλησιάσουμε τόν Θεό καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του. Διότι, κατά τόν ῞Αγιο ᾿Ισαάκ τόν Σύρο, δέν μποροῦμε νά πλησιάσουμε μέ ἄλλο τρόπο τόν Θεό, ἐκτός ἀπό τήν ἀδιάλειπτη προσευχή"


Τό ᾿Απολυτίκιον τοῦ ἁγίου. ῏Ηχος δ. Ταχύ προκατάλαβε.

Χριστῷ ἐκ νεότητος ἀκολουθήσας θερμῶς, εὐχαῖς καί δεήσεσιν, ἐν τῇ ἐρήμῳ Σαρώφ, ὡς ἄσαρκος ἤσκησας· ὅθεν τοῦ Παρακλήτου, δεδεγμένος τήν χάτριν, ὤφθης τῆς Θεοτόκου, θεοφόρος θεράπων· διό σέ μακαρίζομεν, Σεραφείμ πάτερ ὅσιε.

Comments

December 2018

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Tags

Powered by LiveJournal.com