?

Log in

No account? Create an account

ΕΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΟΥ 1995

ΑΣ ΑΓΩΝΙΣΘΩΜΕΝ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ. ΤΑ ΨΕΥΔΗ, ΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΙ ΕΦΕΡΑΝ ΤΟΝ ΔΙΧΑΣΜΟΝ
"᾿Αδελφοί πότε θά συνέλθωμεν ἀπό τήν μέθην" (Γρηγ. Θεολόγος)

(Ἀποσπάσματα ὁμιλίας τήν ὁποίαν ἐξεφωνήσαμεν εἰς τό ᾿Εκκλησ. Πνευμ. Κέντρον κατά τήν ἀπογευματινήν ἑόρτιον ἐκδήλωσιν τῆς Κυριακῆς τῆς ᾿Ορθοδοξίας 27-2-95, ἡ ὁποία ἔχει καί σήμερον ἐπικαιρότητα)

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ᾿Αρχιερεῖς, Τίμιον Πρεσβυτέριον, ᾿Αγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί. "Πρέπει νά ζῆς καθώς πιστεύεις. Καί τότε εὐχαρίστει τόν Θεόν διά τρία πράγματα. Πρῶτον πῶς εἶσαι χριστιανός καί ὄχι ἄπιστος. Δεύτερον ὀρθόδοξος καί ὄχι αἱρετικός. Καί τρίτον χριστιανός ὀρθόδοξος, τόσον κατά τήν πίστιν, ὅσον καί κατά τήν ζωήν. ῎Οχι κατά τήν πίστιν μόνον".
Αὐτά γράφει ὁ γλαφυρός ἱεροκήρυξ ᾿Ηλίας Μηνιάτης. Καί ὁ ῾Ιερός Φώτιος τονίζει ὅτι: "῾Ο βίος τῇ πίστει συμφθέγγεται".
᾿Εκ τούτων φαίνεται καί τό χρέος ὅλων ἡμῶν τῶν ὀρθοδόξων νά εἴμεθα ὀρθόδοξοι καί κατά τό φρόνημα καί κατά τήν ζωήν. "Φρονοῦντες καί πράττοντες " τά τῆς ᾿Ορθοδοξίας. Κάμνοντες δηλ. τήν ᾿Ορθοδοξία κανόνα ζωῆς μέσα εἰς τάς συγχρόνους κοινωνίας. Μόνον ἔτσι δυνάμεθα νά ὡμιλῶμεν περί ᾿Ορθοδοξίας, τόν θρίαμβο τῆς ὁποίας ἑορτάζομεν σήμερον, καί μόνον ἔτσι δυνάμεθα νά λεγώμεθα καί νά εἴμεθα ὀρθόδοξοι χριστιανοί.
Δι᾿ αὐτό καί δέν χρειάζεται σήμερον νά πλέξωμεν ἐγκώμια καί νά θριαμβολογήσωμεν. ῞Ενα μόνον χρειάζεται. ῾Η αὐτογνωσία. Νά ἐξετάσωμεν δηλ. κατά πόσον εἴμεθα σύμφωνοι μέ τόν ἀνωτέρω κανόνα. Νά συμπροβληματισθῶμεν, διά τό ποῦ πορευόμεθα. Νά περιπτυχθῶμεν τόν ἀτίμητον θησαυρόν μας, "τήν θεοπρεπεστάτην καί ἁγιοφόρον" ᾿Ορθοδοξίαν, ὅπως ὀνομάζει τήν ὀρθόδοξον πίστιν ὁ ῞Αγιος ᾿Ιγνάτιος ὁ Θεοφόρος. Νά ἀκούσωμεν τόν λόγον της καί νά ἀκολουθήσωμεν τήν ὁδόν της, ἡ ὁποία εἶναι ὁδός πίστεως, ἀληθείας καί δικαιοσύνης καί νά βαδίσωμεν οὕτω "᾿ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ", "ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ". Καί θά τό ἐπιτύχωμεν αὐτό, ἐάν κατανοήσωμεν, ὅτι ᾿Ορθοδοξία σημαίνει ἀγών, μαρτύριον, θυσία, Σταυρός. ῞Οτι ἡ ᾿Ορθοδοξία "τά στίγματα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματι βαστάζει".
Οἱ Θεηγόροι ὁπλῖται παρατάξεως Κυρίου, οἱ Φώτιοι, οἱ Στουδῖται, οἱ Δαμασκηνοί, οἱ Εὐγενικοί καί τόσοι ἄλλοι αὐτόν τόν δρόμον μᾶς καλοῦν νά βαδίσωμεν. Τόν τῆς πίστεως καί τῶν ἔργων. Μᾶς καλοῦν νά σταθῶμεν εἰς τάς ἐπάλξεις ὁποιαδήποτε θυσία καί ἄν ἀπαιτηθῆ. "Θεός γάρ τό κινδυνευόμενον" σήμερον. Μᾶς καλοῦν νά μείνωμεν "πιστοί ἄχρι θανάτου", κάτω ἀπό τήν σημαίαν τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως. Μᾶς καλοῦν νά σταθῶμεν μέ φόβον Θεοῦ καί μέ πνεῦμα συνέσεως καί μέ ἀγάπην καί ταπείνωσιν νά βαδίσωμεν τήν μαρτυρικήν ὁδόν τῆς ᾿Ορθοδοξίας.
᾿Αλλά ἀκόμη χρειάζεται νά εἴπωμεν: ῞Οτι δέν ὑπάρχουν χρονικά περιθώρια. Διότι ὁ ἐχθρός τῆς ᾿Ορθοδοξίας εὑρίσκεται ἤδη πρό τῶν πυλῶν. ῎Η μᾶλλον εἰσῆλθε ἐντός τῶν πυλῶν. Δρᾶ καί κινεῖται ἀνάμεσά μας. Καί χρειάζεται νά τό συνειδητοποιήσωμεν, διά νά βαδίσωμεν μέ μεγαλυτέραν ἐγρήγορσιν τήν μαρτυρικήν ὁδόν τῆς ᾿Ορθοδοξίας.
Δέν ὑπερβάλλομεν. ῾Ο ἐχθρός κρατεῖ εἰς τά χέρια του ὅλα τά νήματα καί κατευθύνει ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων καί τῶν κοινωνιῶν γενικώτερον. ᾿Επηρεάζει τά πάντα. ᾿Επιφέρει σκοπίμως σύγχυσιν. Προκαλεῖ χαλάρωσιν τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος. ᾿Απαμβλύνει τό ὀρθόδοξον φρόνημα. Δημιουργεῖ τόν συγκρητισμόν. Φέρνει τόν Οἰκουμενισμόν. ᾿Επιβάλλει τόν νεοημερολογιτισμόν. Καί ἐπί 70 ὁλόκληρα χρόνια ἐργάζεται τήν καταστροφήν τοῦ ῾Ελληνισμοῦ καί τῆς ᾿Ορθοδοξίας. Καί ἔτσι καλλιεργεῖ καί προετοιμάζει τόν δρόμον τοῦ ἀντιχρίστου.
Οἱ προεκτάσεις καί οἱ ἐξελίξεις εἶναι τρομακτικές. Διότι ἐπιχειρεῖ τήν "ἀθεωτάτην μεταστοιχείωσιν τῶν πάντων", ὥστε νά κυριαρχήση εὐκολώτερον τό θηρίον τό "ἀναβαῖνον ἐκ τῆς θαλάσσης".
Τά τελευταῖα χρόνια κατώρθωσε νά ὑποτάξη τά πάντα εἰς τό ἀντίχριστον θηρίον τῆς Ρώμης καί ἐφέτος ἑτοιμάζεται νά βεβηλώση τό ἱερό νησί τῆς Πάτμου, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν 1900 ἐτῶν ἀπό τῆς συγγραφῆς τοῦ βιβλίου τῆς ᾿Αποκαλύψεως. Καί διά τό 2000 ἑτοιμάζεται νά μολύνη τό "Θεοβάδιστον ῎Ορος Σινᾶ", μέ τάς Οἰκουμενιστικάς πανθρησκειακάς ἐκδηλώσεις, διά νά τοποθετήση "ἐν τόπῳ ἁγίῳ" (Ματθ. 24,15) τό "βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως" τόν ἀντίχριστον Πάπαν, κάτω ἀπό τήν ἀρχηγίαν τοῦ ὁποίου ἐπιδιώκουν νά ἑνωθοῦν οἱ τρεῖς μονοθεϊστικές θρησκεῖες, (Χριστιανισμός, Μουσουλμανισμός- ᾿Ιουδαϊσμός) διά νά συνεχισθῆ αὐτή ἡ ἀντίχριστος ἕνωσις καί μέ τάς λοιπάς θρησκείας.
Καί διά νά ἐπιτύχη τά ἀντίχριστα σχέδιά του λαμβάνει τά ἀπαραίτητα μέτρα. "Διαλῦστε τούς παλαιοημερολογίτας" λέγει ὁ ἀντίχριστος Πάπας τῆς Ρώμης. Καί ὁ ἀντίχριστος τοῦ Φαναρίου ἀπό τό Σαμπεζύ δίνει τήν ἐντολήν: "ἀφομοιῶστε τους", "ὑποτάξτε τους" καί ἐάν δέν τό ἐπιτύχετε "διαλῦστε τους","ἀφανῖστε τους", διότι αὐτοί εἶναι τό μόνον ἐναπομεῖναν ἐμπόδιον πού βάζει φρένο στά σχέδιά μας".
῎Ετσι κατώρθωσε νά εἰσέλθη ἐντός τῶν πυλῶν. Καί ἄρχισε νά ἐργάζεται καί νά προωθῆ τήν παλαιάν καί ἀποτελεσματικήν μέθοδον τοῦ "διαίρει καί βασίλευε". Καί ἐκεῖνο πού δέν ἠδυνήθη νά ἐπιτύχη τά 70 χρόνια πού πέρασαν, ἐκεῖνο πού δέν ἠδυνήθη νά κάνη τό 1931, τό 1937, τό 1950, τό 1971, τό ἐπιχειρεῖ καί πάλιν τώρα. ῎Ετσι μόλις ὁ Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. ᾿Ανδρέας (σ.σ. τότε ὁ ‘Αρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας ἴστατο ἐπί τῶν ἐπάλξεων, ἀλλά δυχτυχῶς τόν κατέφαγον) πρό 4 ἐτῶν, ἀγωνιῶν διά τό μέλλον τοῦ ῾Ιεροῦ ἀγῶνος, ἐπρότεινε νά δοθῆ δυναμική ἀπάντησις στά τεκταινόμενα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μέ τήν συγκρότησιν 12μελοῦς Συνόδου, μέ τήν τέλεσιν τοῦ ῾Αγίου Μύρου, μέ τήν Συνοδικήν καταδίκην τοῦ νεοημ-οἰκουμενισμοῦ, μέ τήν προώθησιν τῆς ῾Ιεραποστολῆς εἰς ὅλας τάς χώρας τοῦ ἐξωτερικοῦ, τότε ἤρχισεν ὁ ἐσωτερικός κλύδων. Τότε ἠγἐρθη σφοδρά θύελλα πού ἐπί 5 ἔτη ἀπειλεῖ νά ἀφανίση τό πᾶν. Τότε ἤρχισεν ὁ πόλεμος κατά τῶν Θεολόγων τῆς ᾿Εκκλησίας μας. Τότε ἤρχισε νά διαδίδεται καί ἡ πλάνη περί δῆθεν Εἰκονομαχίας. Τότε ἐπεδιώχθη ἡ συρρίκνωσις τοῦ ἀγῶνος καί ἐπετεύχθη ὁ κατασκανδαλισμός τῶν πιστῶν.
Εἶναι τό θέμα πού ἐπί 5 ἔτη μᾶς κατατρύχει καί μᾶς ταλαιπωρεῖ. Καί δέν θά ἦτο σκόπιμον νά τό θίξωμεν σήμερον, Κυριακήν τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἀλλά, δυστυχῶς, οἱ περιστάσεις τό ἀπαιτοῦν. Διότι δι᾿ ὅλων αὐτῶν διώκεται ὁ Χριστός. Διότι δι᾿ αὐτῶν πολεμεῖται ἡ ᾿Εκκλησία. Διότι δι᾿ αὐτῶν κλυδωνίζεται τό σκάφος καί χάνονται ψυχαί. Δέν θά ἀσχοληθῶμεν εἰς βάθος μέ τό θέμα αὐτό. Θά τό παρουσιάσωμεν μόνον....
᾿Επί 4ετίαν ὅλην μέ ψεύδη καί μέ συκοφαντίας, ὅτι δῆθεν ὑπάρχει εἰκονομαχία, καί μέ ψευδεῖς κατηγορίας, ὅτι δῆθεν ὑπάρχει αἵρεσις, κατετάραξαν τινές τό ὀρθόδοξον πλήρωμα. ᾿Εν ὀνόματι τῆς ῾Ιερᾶς Παραδόσεως, καί στηριζόμενοι εἰς τήν ἄγνοιαν καί τήν ἀμάθειαν τῶν ἁπλοϊκῶν, διέδωσαν πλάνας, ἐδημιούργησαν ψευδεῖς κατηγορίας, καί "ἔθυσαν καί ἀπώλεσαν". Εἶπον: "Αἱρετικός ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος", "προδότης ὁ Πρωτοσύγκελλος", "Εἰκονομάχος καί αἱρετικός ὁ κ. Γκουτζίδης". Δέν ἔμεινε κανείς... Πάντες ἔλαβον μίαν θέσιν εἰς τήν ὑποτιθεμένην "Εἰκονομαχίαν". ᾿Αλλά ποίαν Εἰκονομαχίαν· ᾿Ιδού τί μᾶς λέγουν ἐπί 4 ἔτη: "Εἶσθε Εἰκονομάχοι, διότι δέν καταδικάζετε, ὡς αἱρετικάς ἤ ῾Εβραϊκάς τινάς Εἰκόνας " τάς ὁποίας ὅμως τούς ἀπαντῶμεν, εἶχεν ἡ ᾿Εκκλησία ἐν χρήσει ἐπί 1500 ἔτη, ἐνῶ κατ᾿ αὐτούς αὐταί εἶναι "αἱρετικαί" καί "῾Εβραϊκαί". Αὐτό εἶναι τό "ἔγκλημά" μας. Αὐτή ἡ "αἵρεσίς" μας, αὐτή εἶναι ἡ "πλάνη" μας.
῎Ετσι μέ πυροδοτικά συνθήματα "αἱρετικοί", "Εἰκονομάχοι", "προδόται" καί μέ δημαγωγικούς τρόπους κατώρθωσαν μερικοί νά φανατίσουν τόν λαόν. Διήρεσαν τάς ἐνορίας καί τάς Μονάς. Φανάτισαν τούς ἁπλοϊκούς. Χώρισαν τό ποίμνιο.᾿Απείλησαν. Προσέφυγαν καί εἰς τήν ἁγιομάχον Μαγδαληνήν, τῆς ἔδωσαν ὑλικό νά γράψη καί ἐν συνεχείᾳ διέσπειραν εἰς τά 4 σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος τό βλάσφημον βιβλίον της "Αἵρεσις Εἰκονομαχίας στήν παράταξι τῶν Ματθαιϊκῶν", τοῦ ὁποίου δέν ὑπάρχει ἀθλιώτερον κατασκεύασμα, μέσα εἰς τό ὁποῖον χαρακτηρίζεται (ἄκουσον, ἄκουσον) "ἄθεος" ὁ ῾Ηγούμενος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς π. Στέφανος, "῾Εβραῖος", ὅποιος προσκυνεῖ ῾Ιεράς Εἰκόνας παραδεδομένας ὑπό τῆς ᾿Εκκλησίας, πολέμιοι τῆς ᾿Εκκλησίας, ὅσοι τολμήσουν νά εἴπουν ὅτι ἡ ἐκ τάφου ῎Εγερσις εἶναι νεωτέρα Εἰκόνα καί βλάσφημος καί αἱρετικός, ὅποιος ἀκολουθεῖ τόν Μακαριώτατο ᾿Αρχ/πο. Καί ἔτσι οἱ ἀντίχριστοι τῆς Ρώμης καί τοῦ Φαναρίου χαίρονται, διότι ἐπέτυχον τοῦ σκοποῦ των. ᾿Αλλά δέν θά ἡσυχάσουν, νά εἶσθε βέβαιοι, ἐάν δέν φύγουν ἀπό τήν μέση ὁ Μακαριώτατος ᾿Αρχ/πος καί οἱ Θεολόγοι τῆς ᾿Εκκλησίας μας. Δηλαδή ἡ αἵρεσις τῆς γνωσιμαχίας, ἡ πλάνη καί ὁ διωγμός κατά τῆς ᾿Εκκλησίας, σέ ὅλο τους τό μεγαλεῖο.
Καί ἔρχονται τώρα τινές, πού ἐνῶ ἀρνοῦνται νά καταδικάσουν τάς βλασφημίας τοῦ π. Εὐθυμίου, ὅτι "δῆθεν μᾶς περιρρέει ἡ ἀνομία τῆς χειροθεσίας" καί "ὅτι ἐξεφύγομεν τῆς γραμμῆς πλεύσεως τοῦ ἁγίου Πατρός" κλπ. νά μᾶς λέγουν: "εἶσθε εἰκονομάχοι, διότι δέν καταδικάζετε τήν Εἰκονομαχίαν". Καί εἰκονομαχίαν καί αἵρεσιν θεωροῦν, ἐπαναλαμβάνω, τό νά δέχεται κάποιος καί νά προσκυνᾶ ῾Ιεράς Εἰκόνας, αἱ ὁποῖαι εἰσῆλθον ἀπ᾿ ἀρχῆς εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν. Τότε, ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί, θά πρέπει νά καταδικάσωμεν καί τούς ῾Αγίους Πατέρας καί τήν ᾿Εκκλησίαν. Δηλώνομεν κατηγορηματικῶς, ὅτι ἡ Ποιμαντορική ᾿Εγκύκλιος τοῦ 1992 (ἡ Α') ὁμιλεῖ διά τάς ῾Ιεράς Εἰκόνας, τάς παλαιοτέρας καί τάς νεωτέρας, ὅτι ἅπασαι προσκυνοῦνται ἀδιακρίτως τεχνοτροπίας, οὐδαμοῦ ὅμως καταδικάζει ὡς αἱρετικάς ἤ ῾Εβραϊκάς, αὐτάς τάς ὁποίας αὐτοί θέλουν νά τάς καταδικάσωμεν ὡς τοιαύτας, διά νά μήν εἴμεθα δῆθεν εἰκονομάχοι. Δι᾿ αὐτό τοιαύτας καταδίκας οὐδέποτε θά δεχθῶμεν, διότι οἱ πρῶτοι πού πρέπει νά καταδικασθοῦν θά πρέπει να εἶναι αὐτοί πού σήμερα φωνάζουν κατά τῆς δῆθεν εἰκονομαχίας.
Βέβαια μπορεῖ μέ τά ψεύδη καί τάς συκοφαντίας νά πέρασε τό μήνυμα, ὅτι δῆθεν ὑπάρχει αἵρεσις καί εἰκονομαχία. ῞Ομως ἄς εἶναι βέβαιοι πώς θά παραχωρήση ὁ Θεός τοιαύτην πτῶσιν εἰς αὐτούς, ὥστε οἱ ἴδιοι θά ἀναγκασθοῦν εἰς τό τέλος νά ζητήσουν συγγνώμη.
Καί ἰδού: Τά τελευταῖα γεγονότα, αὐτό ἀποδεικνύουν. ῞Οτι περιέπεσαν εἰς ἀδόκιμον νοῦν καί δέν γνωρίζουν τί λέγουν καί τί πράττουν.
᾿Ιδού τά νέα γεγονότα. Τά φοβερώτερα ὅλων. ῾Η προσφυγή 5 ᾿Αρχιερέων καί 3 ῾Ιερέων εἰς τά κοσμικά δικαστήρια κατά τοῦ ῾Ιεροῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου. Καί τό ἔτι χειρότερον. ῾Ο χαρακτηρισμός τοῦ ῾Ιεροῦ Συνδέσμου ἀπό ἕναν ἐξ αὐτῶν τῶν ᾿Αρχιερέων, ὡς ἀντιχρίστου. Καί τό ἀκόμη χειρότερον. Οἱ ὄρκοι καί οἱ ψευδορκίες πού ἔγιναν εἰς τό δικαστήριον. Τό καταγγέλλω. ῎Ημουν παρών καί αὐτήκοος μάρτυς, ὅτι "ὤμοσαν εἰς τήν ῾Ιερωσύνην των δύο ῾Ιερεῖς ὁ π. Κοσμᾶς καί ὁ π. Δανιήλ. Καί τό ἔτι φοβερώτερον. ῾Η ὁμολογία τοῦ Θεολόγου κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη καί ἡ ἄρνησίς του νά ὀρκισθῆ θεωρῆται, μέ προχθεσινό σημείωμα πρός τό Πρωτοδικεῖον τῶν 5 ᾿Αρχιερέων καί 3 ῾Ιερέων, ὡς παράβασις τοῦ Κ. Πολιτ. Δικονομ. καί δι᾿ αὐτό δέν πρέπει νά γίνη δεκτή ἡ "ἀνωμοτί" κατάθεσίς του... Τό φαντάζεσθε! Τό περιμένατε ποτέ αὐτό;
῾Ο ῞Αγιος Πατέρας ἔχασε τήν ᾿Ανάληψι στό Παγκράτι διά νά μή δοθῆ ἕνας ὄρκος. Καί τώρα φτάνουν σέ τέτοιο σημεῖο; Παραχώρησις Θεοῦ. Διά νά καταλάβη ὁ κόσμος ποιοί φωνάζουν διά παραδόσεις, διά ᾿Ορθοδοξία καί διά εἰκονομαχίας καί αἱρέσεις.
῾Υπάρχουν καί ἀκόμη χειρότερα. ᾿Ακοῦστέ τα. Εἰς τό ἔγγραφον πού ἔστειλαν πρό δύο ἡμερῶν οἱ 4 ἐξ αὐτῶν ᾿Αρχιερεῖς στό Πρωτοδικεῖο ᾿Αθηνῶν γράφουν: "῾Ο Σύνδεσμος διηρέθη σέ δύο παρατάξεις στούς εἰκονομάχους καί σέ μᾶς τούς εἰκονολάτρας". Δηλαδή χαρακτηρίζουν ἑαυτούς εἰκονολάτρας. Ξέρουν τί γράφουν; ῎Η ἐσκοτίσθησαν παντελῶς; Εἰκονολατρεία σημαίνει εἰδωλολατρεία. Δέν γνωρίζουν ὅτι εἰς τάς ῾Ιεράς Εἰκόνας δέν ἀποδίδεται λατρευτική, ἀλλά τιμητική προσκύνησις; Τότε τί ἀγῶνα κάμνουν ὑπέρ τῶν Εἰκόνων; ᾿Αγωνίζονται διά τήν "εἰκονολατρείαν". Τό μόνο πού ἔχομεν νά τούς εἰπωμεν καί νά τούς παρακαλέσωμεν. Νά σταματήσουν νά λέγουν αἱρετικά πράγματα καί νά ἐκθέτουν τούς ἑαυτούς των. Νά προσέχουν τί γράφουν καί τί διαδίδουν. Καί πάντως νά ἀνακαλέσουν, διότι ἄλλως θά παύσωμεν νά τούς θεωρῶμεν ᾿Ορθοδόξους.
Πρέπει νά ξεκαθαρίσωμεν ὅμως καί ἡμεῖς τήν θέσιν μας καί πρέπει νά εἴμεθα σαφεῖς. Σέ ὅσους φωνάζουν περί δῆθεν "εἰκονομαχίας" τούς ἀπαντῶμεν. Δέν ὑπάρχει εἰκονομαχία. Τά πραγματικά αἴτια τοῦ σάλου εἶναι ἄλλα. Εἶναι ἡ ἐντολή τοῦ Πάπα. "Διαλῦστε τούς ΓΟΧ", ἡ ὁποία ἐδόθη πρό 10 περίπου ἐτῶν. ... Καί ἐάν πρός στιγμήν δεχθῶμεν (ὑπόθεσιν καμνομεν,) ὅτι ὑπῆρχε εἰκονομαχία, τότε οἱ πρῶτοι πού πρέπει νά καταδικασθοῦν ὡς εἰκονομάχοι καί αἱρετικοί καί νά κάμουν λίβελλο, θά εἶναι αὐτοί πού φωνάζουν διά δῆθεν εἰκονομαχίαν. Καί τό γνωρίζουν καλά αὐτό.
Πάντως δι᾿ αὐτούς πού ἐπί 5 χρόνια τώρα δέν σταματοῦν νά κλυδωνίζουν τήν ᾿Εκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ μέ τά ψεύδη των καί τά ἀθεολόγητά των ἐπαναλαμβάνομεν τό τοῦ Μ. Βασιλείου: "Τήν ἀσέβειαν αὐτῶν στενάξω ἤ τήν ἀμαθίαν βδελύξομαι" Διά τί νά κλάψωμεν περισσότερον, διά τήν ἀσέβειά των ἤ διά τήν ἀμάθειά των;
Διότι, ὅταν τινές φθάνουν εἰς τό σημεῖον νά πιστεύουν, ὅτι Εἰκόνες (πού εἰσῆλθαν ἀπ᾿ ἀρχῆς στήν ᾿Εκκλησία) εἶναι "αἱρετικές" καί "῾Εβραϊκές" ἤ "αἱρετικόν καί καινοφανές φρόνημα" ἤ ὅταν λέγουν "ἀφήσανε τόν Χριστόν στόν ῎Αδη", ἤ "ἀφῆστε τήν Π.Δ. διά τούς ῾Εβραίους" ἤ ὅτι εἶναι "Εἰκονολάτρες", τότε δέν πρόκειται πλέον περί πλάνης, ἀλλά καί περί φοβερᾶς ἀσεβείας ἀλλά καί περί τρομερᾶς ἀμαθείας.
Σ᾿ αὐτό τό σημεῖο νομίζω ὅτι ἁρμόζει νά ἐπαναλάβωμεν τό τοῦ ῾Αγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, λεχθέν πρός πεπλανημένους τῆς ἐποχῆς του: "Πότε, ἀδελφοί, θά συνέλθωμεν ἀπό τήν μέθην;".
᾿Αγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Τέσσαρα ἔτη ἐπέρασαν μέ τήν ἐκτόξευσιν ψευδῶν συκοφαντιῶν, πλανῶν καί βλασφημιῶν ἐναντίον τῶν ὀρθοδόξως φρονούντων... ῎Αν εἶναι δυνατόν νά εἶναι αὐτοί πού δημιουργοῦν τοιαύτας καταστάσεις νά βαδίζουν τήν ὁδόν τῆς ᾿Ορθοδοξίας. ῎Οχι καμμίαν σχέσιν δέν ἔχουν μέ τήν ᾿Ορθοδοξίαν. Εἶναι ἀλλότριοι Αὐτῆς. Τό μόνο πού ἀποδεικνύουν , εἶναι ὅτι δι᾿ αὐτῶν συντελεῖται ὁ μεγαλύτερος διωγμός κατά τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Δι᾿ αὐτό καί ὁ ἀγώνας πού διεξάγεται σήμερον εἶναι ἀγών ὑπέρ τῆς ὀρθοδοξίας, ὑπέρ τῆς ἀληθείας καί ὑπέρ τῆς δικαιοσύνης. Καί δέν πρέπει νά σταματήση. "Διά Σιών οὐ σιωπήσομαι καί διά ῾Ιερουσαλήμ οὐκ ἀνήσω". Πρέπει μάλιστα ἀπό σήμερα νά γίνη σκληρότερος. Ναί νά γίνη σκληρότερος. ῞Οσον ἀφορᾶ διά τό τί θέσι θά πάρωμεν διά τά ψεύδη καί τάς κατηγορίας, ὅλων αὐτῶν, ἄς ἀκούσωμεν τόν ῾Ιερόν Χρυσόστομον, ὁ ὁποῖος μᾶς λέγει: "Δέν πρέπει νά ἀγωνιοῦν καί νά τρέμουν αὐτοί πού ψευδῶς κατηγοροῦνται, ἀλλά αὐτοί πού ψευδῶς κατηγοροῦν, διότι δέν εἶναι ὐποχρεωμένοι νά ἀπολογοῦνται ὅσοι κακῶς καί ἀδίκως κατηγοροῦνται, ἀλλά ὅσοι κακῶς καί ἀδἰκως κατηγοροῦν. Καί αὐτοί εἶναι πού πραγματικά κινδυνεύουν". Τώρα, ἀφοῦ εἴδομεν, ὅτι ὅλα αὐτά δέν μπορεῖ νά ἔχουν σχέσι μέ τήν ᾿Ορθοδοξία καί ὅτι, ὅσοι λέγουν καί πράττουν ταῦτα, θά πρέπει νά ἀναζητήσουν τήν ὁδόν τῆς μετανοίας, ἄς ἴδωμεν ποία εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη ὁδός τῆς ᾿Ορθοδοξίας, τήν ὁποίαν ὀφείλομεν ἡμεῖς νά βαδίσωμεν. ᾿Αλλά τό θέμα τοῦτο θά ἀναπτύξη ὁ ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί ἐκλεκτός συνεργάτης εἰς τόν ῾Ιερόν ᾿Αγῶνα κ. Δημ. Κάτσουρας.
Διά τά ὅσα δέ συμβαίνουν σήμερα εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν μας καί διά τά ὁποῖα ὡμιλήσαμεν ἀνωτέρω, θά ἀναφέρω ἐν κατακλεῖδι ὀλίγα τινά, τά ὁποῖα ἄς λάβουμε ὑπ᾿ ὄψιν μας. Μᾶς λέγει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ:
"Μή φοβοῦ,ἀλλά λάλει καί μή σιωπήσης" διότι "καιρός τοῦ λαλεῖν, καί οὐ τοῦ σιγᾶν" καί διότι "ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, ἐν ὧ ὁ Χριστός διώκεται, τό σιωπῆσαι ἐστίν προδοσία τῆς ἀληθείας".
Θά τελειώσω δέ μέ τό σύνθημα τῆς Σοφίας Σειράχ: "῞Εως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σοῦ" (Σοφ. Σειράχ Δ, 28). Καί μέ τήν προσευχήν "Στήριξον ᾿Ορθοδοξία τήν ᾿Εκκλησίαν σου Χριστέ". ΑΜΗΝ.

Εἰς τό τέλος τοῦ φυλλαδίου προσετίθετο καί τό ἑξῆς ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλίαν τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου:
«῎Ας ἀκοῦνε οἱ εἰδωλολάτρες, ἄς ἀκοῦνε οἱ ᾿Ιουδαῖοι, τά κατορθώματά μας καί τήν πρώτη θέση, τήν ὁποία κατέχει ἡ ᾿Εκκλησία, ἀλλά ποτέ δέν τήν νίκησαν; Πόσοι τύραννοι; Πόσοι βασιλεῖς; ῾Ο Αὔγουστος, ὁ Τιβέριος, ὁ Γάϊος, ὁ Κλαύδιος, ὁ Νέρων, ἄνθρωποι, τούς ὁποίους τιμοῦσαν διά τήν μόρφωσή τους, ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἦσαν δυνατοί, πολέμησαν τόσο πολύ τήν ᾿Εκκλησία, ἐνῶ ἐκείνη βρισκόνταν ἀκόμη εἰς τήν ἀνάπτυξη της, καί ὅμως δέν τήν ξερίζωσαν. Καί ἐκεῖνοι πού τήν πολέμησαν δέν ἀκούονται πιά καί ὅλοι τούς ἔχουν λησμονήσει, ἐνῶ ἡ ᾿Εκκλησία, πού πολεμήθηκε ὑψώνεται πάνω ἀπό τόν οὐρανό.
Πραγματικά νά μή δῆς αὐτό ὅτι δηλαδή ἡ ᾿Εκκλησία βρίσκεται εἰς τήν γῆ, ἀλλά ὅτι ἔχει τό πολίτευμά της εἰς τόν οὐρανό. ᾿Από ποῦ φαίνεται αὐτό; Τό ἀποδεικνύουν τά πράγματα. Πολεμήθηκαν ἕνδεκα μαθητές, καί ἡ οἰκουμένη πολεμοῦσε· αὐτοί ὅμως πού πολεμήθηκαν νίκησαν, ἐνῶ αὐτοί πού πολέμησαν, ἀφανίστηκαν. Τά πρόβατα νίκησαν τούς λύκους.
Εἶδες ποτέ βοσκό νά στέλνη τά πρόβατα ἀνάμεσα εἰς τούς λύκους, ὥστε τρέχοντας νά μήν ἠμποροῦν νά σωθοῦν; Ποιός βοσκός τό κάνει αὐτό; ῾Ο Χριστός ὅμως τό ἔκανε, διά νά σοῦ δείξη ὅτι τά κατορθώματα δέν γίνονται σύμφωνα μέ τήν φυσική ἀκολουθία τῶν πραγμάτων, ἀλλά κατά τρόπο ὑπερφυσικό. Γιατί ἡ ᾿Εκκλησία εἶναι ριζωμένη ἀπό τόν οὐρανό. ᾿Αλλά ἴσως ὁ εἰδωλολάτρης μέ κατηγορεῖ γιά ἀνοησία· ἄς περιμένη ὅμως τήν ἀπόδειξη ἀπό τά πράγματα καί ἄς μαθαίνη τήν δύναμη τῆς ἀλήθειας, πώς δηλαδή εἶναι εὐκολώτερο νά σβηστῆ ὁ ἥλιος, παρά νά χαθῆ ἡ ᾿Εκκλησία».

Comments

December 2018

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Tags

Powered by LiveJournal.com