?

Log in

No account? Create an account

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ

Ὁ Πάπας ὁμολογεῖ ὅτι η "Εκκλησία του" είναι η Εκκλησία του Χριστού επί της Γης, ἡ Μϊα, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, καί ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν χωρίζεται, οὔτε πρόκειται νά χωρισθῆ, ἁπλῶς χωρίζονται κάποιοι ἀπό τήν Ἐκκλησία του, τήν «Μία, Ἁγία Καθολική καί ‘Αποστολική παπική Ἐκκλησία» του..
Ἀπ’ ἀρχῆς καί μέχρι σήμερον ἀπευθυνόμενος πρός τούς Ὀρθοδόξους, ὁμιλεῖ δι’ «ἀπεσχισμένους ἀδελφούς», τούς ὁποίους καλεῖ νά ἐπιστρέψουν εἰς τήν μάνδραν τῆς Ἐκκλησίας του. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος διά τόν ὁποῖον δέν συμμετέχει εἰς τό Παγκόμσιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν.
Διότι τό 5ο ἄρθρο του Καταστατικού του «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν», τό ὁποῖον ὑπογράφει καθένας, ὁ ὁποῖος θέλει να γίνει μέλος του, ὁρίζει ότι κάθε "Εκκλησία" έχει μέρος της Αληθείας καί οὐχί ὁλόκληρον τήν ἀλήθειαν, με την ένωσίν των όμως θα ἐπανιδρύσουν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ. Μάλιστα ἡ Θ΄ Συνέλευσίς των (έγινε άν θυμάμαι καλώς πρό ετους) εἶχε τό θέμα «ΕΙΜΕΘΑ ΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΝΑ ΓΙΝΩΜΕΝ Η ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ», ὅπερ σημαίνει ὅτι ἡ Μία ‘Εκκλησία ἔχει διαιρεθεῖ εἰς πολλάς ἐπί μέρους ἐκκλησίας, καί ἐργάζονται τώρα διά νά ἀναστήσουν τήν ἑνότητα αὐτῆς, ὅπως χαρακτηριστικά εἶπεν καί ὁ «Πατριάρχης Κωνστανντινουπόλεως» Βαρθολομαῖος.
Καί ἀπό μέν τούς οἰκουμενιστάς δέν περιμέναμε νά εἴπουν κάτι διαφορετικό, ἀφοῦ ἐπ’ αὐτοῦ στηρίζεται τό οἰκοδόμημα τῆς πλάνης των, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι διηρημένη εἰς πολλούς ἐπί μέρους κλάδους («θεωρία τῶν Κλάδων») τῆς ὁποίας τήν ἕνωσιν οἰκοδομοῦν μέ τήν συμμετοχήν των εἰς τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν.
Νά ὁμολογεῖ, ὅμως καί νά ὑποστηρίξη ἐν ἔτει 2002 μίαν τοιαύτην πλάνην, (ἡ ὁποία, ὡς καθ’ ἑαυτοῦ οἰκουμενισμός, εἶναι ἡ μεγαλυτέρα αἵρεσις τῶν αἰώνων), ὁ πρώην Ὀρθόδοξος Μητροπολίτης Πειραιῶς Νικόλαος καί νά ἐπιμένη εἰς αὐτήν καί ὡς ψευδαρχιεπίσκοπος καί ἄκουσον ἄκουσον βάσει αὐτῆς, ἤτοι διότι δέν ἀποδέχομαι αὐτήν τήν αἵρεσιν νά μέ «καθαιρῆ», εἶναι ἀπό ἐκεῖνα πού κανείς δέν περίμενε. Διατί ὅμως ἔγινε α?τό; Διότι εἲσῆλθεν ἡ πλάνη τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς τήν καρδίαν του καί τόν ἐσκότισε παντελῶς.
Ἐπαναλαμβάνω τά λόγια του. Εἶναι ἀπό τήν εἰσήγησιν του τοῦ 2002, ἐνώπιον τῆς τότε Συνόδου, στήν οποία ημουν παρών. Ἐρωτᾶ:: «Δέν γνωρίζει ὁ θεολόγος ‘Ελ. Γκουτζίδης ὅτι εἰς τήν περίπτωσιν τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔχομε ἐκ φύσεως ἕνωσιν, λόγω τῆς ὁμοουσιότητος καί ἅρα εἶναι ἀδύνατον ἡ Ἁγία Τριάς νά εἶναι (χαρακτηρίζεται), ‘Εκκλησία, ἡ ὁποία ἐξ’ ὁρισμοῦ σημαίνει κλῆσιν πρός ἑνότητα τῶν τό πρίν διεστώτων; Δέν κατανοεῖ ὅτι ἄν δεχθοῦμε τήν Ἁγία Τριάδα ὡς ‘Εκκλησία προσβάλλεται τό ἀδιαίρετον τῆς Παναγίας Τριάδος, διότι τότε θεωρητικῶς εἶναι ἀνοικτόν τό ἐνδεχόμενον ὡς Ἐκκλησία ἡ Ἁγία Τριάς νά ἦτο κάποτε χωρισμένη ἤ καί ἡ δυνατότης νά χωρισθῆ εἰς τό μέλλον».
Σχόλια ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ κειμένου βλέπετε εἰς προηγούμενον ἄρθρον μας εἰς τό LIVE JOURNAL μέ τόν τίτλον: «ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ», ὅπου ἀναλύεται πολύ συντόμως ἡ ἀλήθεια ὅτι ποτέ δέν χωρίζεται ἡ Ἐκκλησία, διότι εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖον εἶναι ΕΝ, εἶναι ἡ ΜΙΑ, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία.

Comments

December 2018

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Tags

Powered by LiveJournal.com