?

Log in

No account? Create an account

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΙΣ

Ἐγράψαμεν κατά τό παρελθόν πλεῖστα ὅσα καί δέν θά σταματήσωμεν νά γράφωμεν κατά τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ καί τοῦ εὐρυτέρου νεοημερολογιτικοῦ καί παπο - προτεσταντικοῦ Οἰκουμενισμοιῦ, διότι πρόκειται περί τῆς παναιρέσεως τοῦ αἰῶνός μας, ἐξ’ ἴσου τρομερᾶς καί ἐπικινδύνου, πρός τήν πανθρησκεία τοῦ ἀντιχρίστου καί τήν ἐπιδιωκομένην παγκοσμιοποίησιν. Μέσα εἰς τά πλαίσια αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος, δημοσιεύομεν, ὅσον ἀφορᾶ τόν «Παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν» εἰς συνεχείας εἰς τό «ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ» τό ὑπ’ ἀριθμ.104 ἔγγραφόν μας, τό ὁποῖον ἀπεστείλαμε εἰς τούς Ἀρχιερεῖς τήν 29.2.2000 καί ἔχει τόν τίτλον «Ο ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ».
Δέν θά ἠσχολούμεθα, μέ τόν παλαιοημερολογιτικόν οἰκουμενισμόν, ἐάν διεπιστώναμεν ὅτι οὗτος ἀφορᾶ μόνον τούς «παλαιοημερολογίτας», οὔτε κἄν μέ τόν νεοημερολογιτικόν, ἐάν διαπιστώναμε οὗτος ἀφορᾶ μόνον τούς νεοημερολογίτας. ‘Ασολούμεθα ὅμως διότι διαπιστώνουμε, καί τό διαπιστώνει καί ὁ κάθε συνειδητός χριστιανός, ὅτι ὅλοι οἱ θρησκευτικοί οἰκουμενισμοί ἔχουν μίαν πηγήν, τήν διδασκαλίαν τοῦ ἀντιχρίστου περί διαιρέσεως (θανάτου) τῆς Ἐκκλησίας καί «ἀναστάσεως» αὐτῆς διά τῆς ἑνώσεως, καί ὅλοι στοχεύουν εἰς τό νά μᾶς ἀποξενώσουν ἀπό τήν καθαράν Ὁμολογίαν καί τήν γνησίαν ‘Αποστολικήν Διαδοχήν, τήν ὁποίαν παρελάβομεν καί διαφυλάσσομεν μέχρι σήμερον, καί νά μᾶς εἰσάγουν εἰς τόν παγκόσμιον καί πανθρησκειακόν οἰκουμενισμόν, αὐτόν πού θά φέρει τόν ἀντίχριστον.
Καί ἐπί πλέον ἐκεῖνο τό ὁποῖον διαπιστώνη τις ἀπό τά συνετελούμενα εἰς τόν εὐρύτερον θρησκευτικόν καί τόν πολιτικόν τομέα, εἶναι ὅτι ἀμφότεροι οἱ Οἰκουμενισμοί (θρησκευτικός καί πολιτικός) ἔχουν τόν ἴδιο στόχο (τήν παγκοσμιοποίησιν καί τήν συγχώνευσιν εἰς τό καζάνι τῆς πανθρησκείας), καί μετέρχονται τάς ἰδίας μεθοδεύσεις (κατάργησιν ὅλων τῶν θρησκευτικῶν ἐθνικῶν καί κοινωνικῶν ἀξιῶν) καί ἀποδοχή νέων, αὐτῶν πού κηρύσσουν οἱ πρόδρομοι τοῦ ἀντιχρίστου. Καί εἰς αὐτόν ἀκριβῶς τόν στόχον, θέλουν νά κατευθύνουν καί συγχωνεύσουν τούς πάντας νεοημερολογίτας καί παλαιοημερολογίτας......
Εἰς ὅλα τά κείμενά μας τονίζομεν, ὅτι ὁ μόνος τρόπος νά προφυλαχθοῦμε ἀπό αὐτό τό ἀντίχριστο συνοθύλευμα, εἶναι νά διαφυλάξουμε τήν καλήν Ὁμολογίαν καί τήν καθαράν καί ἀμόλυντον ‘Αποστολικήν Διαδοχήν, ἤτοι νά παραμείνωμεν εἰς τήν ‘Αλήθειαν, διότι ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς (ὡς γνήσια μέλη τῆς Ἐκκλησίας) τήν θείαν Χάριν, θά μᾶς φωτίση ὁ Θεός τί νά κάνουμε εἰς τήν ὥραν τοῦ πειρασμοῦ καί θά μᾶς σκεπάση ἀπό τάς ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου, ὁποτεδήποτε καί ἄν μᾶς συμβοῦν. ‘Αλλά καί νά παρακολουθῶμεν τάς ἐξελίξεις καί τά σημεῖα τῶν καιρῶν, καί νά προφυλασσώμεθα. Εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρος ἡ προτροπή: «Ἀγώνισαι ὑπέρ τῆς ἀληθείας καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σοῦ.

Εἰς τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. ΕΠ/24 /20. 3.2006 ἐπιστολήν μας τήν ὁποίαν ἐκυκλοφορήσαμεν πρό δύο ἐτῶν ἐσημειώναμε σχετικῶς μέ τήν Παγκοσμιοποίησιν τά κάτωθι, τά ὁποῖα εἶναι πάντυοτε ἐπίκαιρα καί δέν πρέπει νά τά ξεχνᾶμε:

«Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ πνευματικά. Διαβάστε παρακαλῶ τά κατωτέρω μικρά σχόλια, καί ἐνημερωθεῖτε, διά τά ἀντίχριστα σχέδια τῶν Σιωνιστῶν, τά ὁποῖα βλέπομεν νά ἐφαρμόζωνται στίς ἡμέρες μας. Καί ἄς προσέχουμε, διότι «αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσίν».

Πῶς σχεδίασαν οἱ Σιωνισταί τήν σημερινήν Παγκοσμιοποίησιν

Άπό τό 1897 οἱ Σιωνισταί προετοίμασαν μέ τά Πρωτόκκολλα τους τήν σημερινή παγκοσμιοποίηση. Στήν ἀρχή τοῦ β΄ κεφαλαίου προβλέπουν τήν κατάργησιν τῶν ἐθνικῶν δικαίων, ὅπερ ἐπετεύχθη διά τοῦ Ο.Η.Ε., Ε.Ε., ΝΑΤΟ κλπ:
«Τά διεθνῆ μας δίκαια θά ἐξαφανίσουν στήν κυριολεξία, τά ἐθνικά δίκαια καί θά κυβερνήσουν τούς λαούς, ὅπως τό ἂστικό δίκαιο τῶν Κρατῶν κανονίζει τίς σχέσεις τῶν ὑπηκόων τους μεταξύ τους».
Διά τήν δημιουργία καί ἐπικράτησι μιᾶς διεθνοῦς ὑπερκυβέρνησης γράφουν στό ε καί στ΄κεφάλαιο:
«Θά ἐξαντλοῦμε τόσον πολύ τούς χριστιανούς μέ τήν ἀσύδοτη ἐλευθερία, ὥστε θά τούς ἐξαναγκάσουμε νά μᾶς παραδώσουν μία διεθνῆ ἐξουσία, πού θά εἶναι τέτοια ὥστε νά μπορέσει νά περιλάβει ὅλα τά Κράτη τοῦ κόσμου, χωρίς νά τά ἐξαφανίσει, καί νά σχηματίσει μιά ‘Ανώτατη Κυβέρνηση.
Στήν θέση τῶν Κυβερνήσεων θά θέσουμε σάν φόβητρο τή Διοίκηση τῆς Ὑπέρτατης Κυβέρνησης. Τά ἁρπαχτικά της χέρια θά εἶναι ἁπλωμένα παντοῦ καί ὁ διοργανισμός της θά εἶναι τόσο κολοσσιαῖος, ὥστε ὅλοι οἱ λαοί κατ’ ἀνάγκη θά ὑποταχθοῦν σ’ αὐτή.
Μᾶς εἶναι ἀναγκαῖο ν’ ἀναπτύξουμε μέ ὅλα τά δυνατά μέσα, τή σημασία τῆς ὑπέρτατης Κυβέρνησης μας, παρουσιάζοντας αὐτήν σάν προστάτιδα καί βοηθό ὅλων αὐτῶν πού θά τήν ἀναγνωρίσουν».
Ἡ κατάργησις τῶν ἐθνικῶν συνόρων καί νομισμάτων, ὅπως γίνεται σήμερα μέ τήν Ε.Ε. προλέγεται ἐπακριβῶς στό ι κεφάλαιο:
«Σκοπεύουμε νά ἑλκύσουμε ὅλα τά ἔθνη στήν κατασκευἠ ἐνός νέου στέρεου κτιρίου, τοῦ ὁποίου ἔχουμε ἕτοιμο τό σχέδιο. Νά γιατί μᾶς χρειάζεται τό θράσος καί ἡ πνευματική ἰσχύς τῶν ὀργάνων μας, γιατί αὐτά θά συντρίψουν κάθε ἐμπόδιο στήν προεία μας. ‘Ενῶ θά πραγμ,ατοπιεῖται τό πραξικόπημά μας, θά ποῦμε στίς λαϊκές μᾶζες.
Ὅλα πήγαιναν ἀπελιπιστικά, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὑπέφεραν πάνω ἀπό τίς δυνάμεις τους. Συντρίβουμε λοιπόν καί ἐξαφανίζουμε τά αἴτια τῆς δυστυχίας σας, δηλαδή τίς ἐθνότητες, τά σύνορα, τά διάφορα νομίσματα. Σᾶς ἀφήνουμε ἐλεύθερους νά μᾶς δηλώσετε ὑπακοή. Μπορεῖτε ὅμως νά ἔχετε μία ἔγκαιρη καί βέβαιη γνώση γι’ αὐτό πού σᾶς προσφέρουμε, προτοῦ νά δοκιμάσετε αὐτό;
Τότε οἱ λαοί συνεπαρμένοι ἀπό ἐνθουσιώδεις ἐλπίδες καί ὁράματα, θά μᾶς σηκώσουν θριαμβευτικά στά χέρια τους ...».

Ἀλλά τί εἶναι ἡ προβαλλομένη σήμερον «παγκοσμιοποίησις»;
«Ἡ παγκοσμιοποίηση ἤ πολιτικός ἰμπεριαλισμός δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τήν ἐπιβολή τοῦ ἀμερικάνικου μοντέλου ζωῆς ...». «Πρός τοῦτο νά καταργηθοῦν ὅλες οἱ ἐθνικές κληρονομίες καί γλῶσσες» δήλωσε κυνικά ὁ διευθυντής τῆς «ἑταιρείας πολιτικοῦ σχεδιασμοῦ Χένρυ Κίσσινγκερ» Ντ. Ρόθκοπ στό ἀμερικάνικο περιοδικό «Ἐξωτερική Πολιτική» (Βλέπε: Π.Μ. Σωτήρχου, Ἡ Παγκοσμιοποίηση καί ἐμεῖς»)
Καί μέ ποιούς τρόπους προωθεῖται σήμερον;
«Τό σύνολο τῆς ὑπόστασης τῆς παγκοσμιοποίησης προέρχεται ἀπό συνωμοσίες», κατήγγειλε ἡ πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Νεγρεπόντη («Σύνδεσμος, Φεβρουάριος 2002).
Καί ποῖος εἶναι ὁ στόχος της;
«Παγκόσμιος στόχος της (τῆς παγκοσμιοποιήσεως) εἶναι νά γίνη μία κουλτούρα, μία μόδα, μία γλῶσσα, μία ἱστορία, μία θρησκεία, ἕνας τρόπος σκέψης, ἐκπαίδευσης, διατροφῆς, ἐνδυμασίας, ψυχαγωγίας καί διασκέδασης, ἕνα νόμισμα, μία ἡλεκτρονική ταυτότητα καί ἕνα τσιπάκι γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς γῆς, ὥστε ὅλοι νά γίνουν μία ἀπρόσωπη τυφλή μᾶζα...»

Ἀγαπητοί ἀδελφοί «Ἐσχάτη ὥρα ἐστί». «Οἱ καιροί οὐ μενετοί». Διό ἄς γίνη συνείδησις ὅλων μας, ὅτι «Ἀνάγκη ἀγῶνος καί τούτου νομίμου». Θά ἐπανέλθωμεν. ‘Ανάγκη νά μείνωμεν ἐντός τῆς Κιβωτοῦ. Ἄλλως κινδυνεύομεν νά καταποντισθῶμεν ἀπό τά ὕδατα τοῦ Κατακλυσμοῦ τῆς ἀπιστίας.

Ὁ ἐλάχιστος ἐν ‘Επισκόποις
+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

Comments

December 2018

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Tags

Powered by LiveJournal.com