?

Log in

No account? Create an account

ΜΙΑ ΠΡΟ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΓΩΝΙΩΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΝ ΚΛΗΡΙΚΟΝ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ\ΚΗΡΥΚΟΣ
Στρογγύλη 194.00, Τ.Θ. 54. Κορωπί ‘Αττικῆς
ΤΗΛ. 210.6020176, 210.6021467.

Α.Π. 3 Ἐν Κορωπίῳ τῆ 19.2.2006 (Ε.Η.)

(Ἠ ἐπιστολή αὐτή ἐστάλη ἐν ἔτει 2006, ὡς προσωπική, πρός κληρικόν ἀγωνιῶντα διά τήν ἐξέλιξιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας πραγμάτων, πλήν ἀναποφάσιστον. Εἶναι σύντομος μέν, συμπεριλαμβάνει ὅμως ὅλο τό νόημα τοῦ Ἀγῶνος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατά τά τελευταῖα ἔτη. Καί ἔχει, καθώς βλέπω, διαχρονικήν ἐπικαιρότητα. Προσέτι, τό περιεχόμενόν της δέν ἐνδιαφέρει μόνον ἐκεῖνον τόν ἀγωνιῶντα, ἀλλ’ ἀναποφάσιστον κληρικόν πρός ὅν ἀπεστάλη, ἀλλά καί πάντας τούς κληρικούς καί λαϊκούς, εἴτε παρέμειναν εἰς τήν Ἐκκλησίαν, εἴτε ἠκολούθησαν τούς σχισματοαιρετικούς Νικολαϊτας. Διά τοῦτο καί τήν παραθέτω καί ἐλπίζω ὅτι οἱ νοῦν ἔχοντες θά ὠφεληθοῦν).

Ἀγαπητέ μοι πάτερ ..., χαῖρε ἐν Κυρίῳ.
Διά τῆς παρούσης προσωπικῆς ἐπιστολῆς, σοῦ ἀποστέλλω συνημμένως, (καί ἐλπίζω νά σοῦ φανῆ χρήσιμος), τήν Ἐνημέρωσι (Νο 68), πού ἔχει θέμα τήν «ΑΝΟΙΚΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ» τοῦ Ἱερομονάχου π. Ἀμφιλοχίου, στήν ὁποία ἀναγράφει συνοπτικά τά θέματα Πίστεως, τά ὁποῖα προκύπτουν ἀπό τό Ἀπαλλακτικόν Βούλευμα 54/76, καί ἀποδεικνύει ὅτι τοῦτο ἀφορᾶ ἄμεσα καί ΒΑΡΥΝΕΙ τόν «Πειραιῶς» Νικόλαον. Ἐπίσης σᾶς ἀποστέλλω καί τό 46/91 ἕτερον ‘Απαλλακτικόν Βούλευμα τῆς Δράμας, τό ὁποῖον ὅπως καί τό πρῶτον ΒΑΡΥΝΕΙ εἴτε ἀμέσως, εἴτε ἐμμέσως, καί ὅσους Ἀρχιερεῖς, καί ὅσους Ἱερεῖς ἀποδέχονται τόν Νικόλαον ὡς Ἀρχιεπίσκοπόν των. Καί τόν μέν κ. Νικόλαον βαρύνουν ἀμφότερα τά ‘Απαλλακτικά Βουλεύματα, διότι ὁ ἴδιος ἐζήτησε καί ὁ ἴδιος προεκάλεσε τό ἀθωωτικόν ὑπέρ αὐτοῦ βούλευμα τοῦ Πλημμελειοδικείου Πειραιῶς, ἐπί τοῦ ὁποίου στηρίζεται καί τό Ἀπαλλακτικόν Βούλευμα τοῦ Πλημμελειοδικείου τῆς Δράμας. Καί τό ὑπογραμμίζω τοῦτο, διότι ὁ ἴδιος κατέθεσεν καί οὐχί ἕτερος εἰς τό δικαστήριον τήν βλάσφημον ἀπόφασιν τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς, (ἡ ὁποία προβλέπει χειροθεσίαν κατά τόν Η Κανόνα τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἤτοι ἐπί σχισματικῶν), καί τό ἔκαμε τοῦτο, ἐνῶ ἀποδεδειγμένως ἐγνώριζε καί ὁ ἴδιος, ὅτι ἡ ἀπόφασις αὕτη οὐδέποτε ἐφηρμόσθη, οὔτε εἰς τήν ‘Αμερικήν, πολλω μάλλον εἰς τήν Ἑλλάδα, διότι τήν απέκρυψαν οι τής Εξαρχίας. Λέγω, ὅτι τά βλάσφημα αὐτά Ἀπαλλακτικά Βουλεύματα, ἐπιβαρύνουν καί καθιστοῦν ἐνόχους καί τούς λοιπούς περί τόν Νικόλαον ‘Αρχιερεῖς καί τούς ἀναγνωρίζοντας καί μνημονεύοντας αὐτόν Ἱερεῖς, διότι, δέν ἔλαβον καί οὔτε λαμβάνουν ὁμολογιακήν θέσιν, ἀλλά καί τά ἐκάλυψαν καί τά καλύπτουν ενώ ἐφρόντισαν, ἐν χορῶ, νά «βγάλουν ἀπό τήν μέση» ἐκείνους πού τό κατήγγειλαν, συνυπογράψαντες τάς εἰς τά πλαίσια τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς κακίστης σκοπιμότητος ἀποφάσεις των καί σκευωρίας..
Ἐπίσης σᾶς ἀποστέλλω, ὅπως μοῦ ἐζητήσατε καί τήν ὑπ’ ἀριθμ. 3229/18/31.1.2006 «ἀπάντησιν» τοῦ ψευδαρχιεπισκόπου Νικολάου, εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 401/26.10.2005 τελευταῖον ἔγγραφόν μου, ἤτοι εἰς τήν «ΑΝΟΙΚΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝΩΣΙΝ, ἡ ὁποία ἄν θέλης ἕν σύντομον δικό μου σχόλιον ἐπ’ αὐτῆς ἀποτελεῖ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΔΟΛΙΟΤΗΤΟΣ, ΠΟΝΗΡΙΑΣ, ΚΑΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ, ἀφοῦ τά ὑπαρκτά θέματα Πίστεως, τά ὁποῖα “γενναίως” κατεπρόδωσαν, οι τού Νικολάου, ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΩΜΕΝ, ἐνῶ προσπαθούν νά ἀποπροσανατολίσου εἰς ἕν ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΝ ΘΕΜΑ, (τῆς διατυπώσεως τοῦ κ. Γκουτζίδη). Διά τό θέμα όμως αὐτό, ἔνοχος προκύπτει μόνον ὁ ἴδιος, ἀφοῦ καί επ αυτού ευθυγραμμίσθη ἀπ’ ἀρχῆς μέ βλασφημίας τῶν Φλωρινικῶν, οἱ ὁποῖοι τό ΕΣΚΕΥΩΡΗΣΑΝ ἀπό κοινοῦ μετά τῶν «ἡμετέρων» προδοτῶν.
Καί ἀσφαλῶς δέν σοῦ διαφεύγει τῆς προσοχῆς, ὅτι ὁ σκοπός αὐτῆς τῆς σκευωρίας ἦτο καί παραμένει καί μέχρι σήμερα, νά περάση στήν Ἐκκλησία ἡ ἐπί δῆθεν σχισματικῶν χειροθεσία καί εὐρύτερα ὁ Παλαιοημερολογιτικός Οἰκουμενισμός, ἀφοῦ περιθωριοποιηθοῦν οἱ ὑπερασπιζόμενοι τήν καλήν Ὁμολογίαν. ‘Απώτερος σκοπός εἶναι ἡ ἀναγνώρισίς των ἀπό τούς Φλωρινικούς καί ἀπό τούς Νεοημερολογίτας. Δέν πρέπει ὅμως νά σοῦ διαφεύγη τῆς προσοχῆς καί τούτο, ὅτι ἐνῶ δέν πέρασε στήν ‘Εκκλησία τό κίνημα τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί ἡ προπαγάνδα περί ὡς ἐπί σχισματικῶν χειροθεσίας, ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ὅμως καί κηρύσσονται πλέον καί ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ, καί ἐπιβαρύνουν τόν κ. Νικόλαο καί τούς περί αὐτόν, καί τά καταγγελθέντα θέματα ΠΙΣΤΕΩΣ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ καί ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ. Μαζί μέ ὅλα αὐτά εἶναι καί αἱ βλασφημίαι τῶν Φλωρινικῶν καί τοῦ κ. Νικολάου, οἱ ὀποῖοι συμπλεύσαντες καί συνεργασθέντες διά νά «ἀποδείξουν» ὅτι δῆθεν ἡ διατύπωσις τοῦ κ. Γκουτζίδη εἶναι «ἀμάρτυρος», «καινοτομία», καί «αἵρεσις», ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΟΥΝ.
Περιμένω τήν γνώμη σου καί δι’ αὐτήν τήν φαρισαϊκήν καί γέμουσαν «ἀκαθαρσίας» καί «πονηρίας» ἐπιστολήν - «ἀπάντησιν» τοῦ ψευδαρχιεπισκόπου Νικολάου, διότι ἐγώ δέν νομίζω, ὅτι θά χρειασθῆ νά δώσω ἀπάντησιν, ἀλλά νά ἀντιγράψω τά «ΟΥΑΙ» τοῦ Κυρίου πρός τούς Φαρισαίους καί σταυρωτάς Του, τά ὁποῖα βεβαίως ἰσχύουν διά τούς Φαρισαίους ὅλων τῶν ἐποχῶν, καί διά τούς Φαρισαίους πού περιτριγυρἰζουν τώρα τόν κ. Νικόλαο.
Ἀγαπητέ μοι πάτερ, «τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, καί οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέρχονται εἰς τόν καλόν τῆς νηστείας ἀγῶνα». Νηστεία, ὅμως, ἤτοι ἀποχή ἀπό τά φαγητά, χωρίς «ἀλλοτρίωσιν ἀπό τῶν ἀσεβειῶν καί παρανομιῶν», ὅπερ σημαίνει διακοπή κοινωνίας μετά τῶν παρανομούντων δέν ὠφελεῖ.
Μετά τῆς ἐν Κυρίω ἀγάπης;
+Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

Comments

December 2018

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Tags

Powered by LiveJournal.com