?

Log in

No account? Create an account

Η ΠΛΑΝΗ ΠΕΡΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Ἐπειδή ἀκόμη καί σήμερον οἱ Νικολαῖται ἐπικαλοῦνται, διά νά ὑποστηρίξουν τάς παρανομίας των, τήν περί περί πλειοψηφίας πλάνην, θά τούς ὑπενθυμίσω τί τούς ἔγραψα περί πλειοψηφίας εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 104/29.2.2000 ἡμέτερον ἔγγραφον, τό ὁποῖον εἶχε θέμα: «Ο ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ», τό ὁποῖον καλόν θά ἦτο δι’ αὐτούς νά τό ξαναδιαβάσουν, καί ἄν δέν τό ἔχουν νά μᾶς τό ζητήσουν νά τούς τό στείλουμε. ἤ δύνανται νά τό παρακολουθήσουν εἰς τό «ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ», ὅπου θά τό παραθέσωμεν εἰς συνεχείας εἰς τήν σειράν τῶν ἐνημερωτικῶν ἄρθρων ὑπό τόν τίτλον: «ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΙΤΩΝ». Εἰς τό LINE JOURNAL παραθέτομεν μόνον τήν περί πλειοψηφίας σημείωσιν, ἡ ὁποία ἔχει οὕτως:
«Πρέπει νά προσέχωμεν ἰδιαιτέρως τήν πλάνην περί "πλειοψηφίας" τήν ὁποίαν ἐπενόησαν πρῶτοι οἱ πέντε, προκειμένου νά στηρίξουν ὅλας τάς κατάφωρα ἀντικανονικάς ἐνεργείας των κατά τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, καταχρασθέντες τόν ῾Ιερόν Κανόνα. Προσοχή. ῾Η ᾿Αλήθεια, τό Δίκαιον, καί τό Κανονικόν δέν ἐξασφαλίζονται ὑπό αὐθαιρετούσης πλειοψηφίας, ἀλλά ἀπό τούς σεβομένους καί τηροῦντας τήν Κανονικήν Τάξιν, τό Δίκαιον καί τήν ᾿Αλήθειαν, ἔστω καί ἄν αὐτοί ἀποτελοῦν μειοψηφίαν, ἤ ἀκόμη ἔστω καί ἄν εἶναι ἕνας. ῾Η ἱστορία διαβεβαιοῖ, ὅτι αὐτήν τήν μειοψηφίαν, ἡ αὐθαιρετοῦσα πλειοψηφία πάντοτε τήν πολεμεῖ, διότι δέν ἀνέχεται τό Κανονικόν, τό Δίκαιον καί τό ᾿Αληθές. ᾿Εν προκειμένῳ δέν δύναμαι νά μή ἐπισημάνω τήν ὑποβόσκουσαν καί μεταξύ ἡμῶν πλάνην καί κατάχρησιν τοῦ γράμματος καί τοῦ πνεύματος τοῦ ΣΤ' Κανόνος τῆς Α' Οἱκουμενικῆς Συνόδου περί "πλειοψηφίας", προκειμένου νά στηριχθοῦν ὄχι "εὔλογοι", ἀλλά ἀντικανονικαί καί ἄδικοι ἀποφάσεις. ᾿Ιδού τί λέγει ὁ ῾Ιερός Κανών: "...ἐάν μέντοι τῇ κοινῇ πάντων ψήφῳ, εὐλόγῳ οὔσῃ καί κατά Κανόνα ἐκκλησιαστικόν, δύο ἤ τρεῖς, δι᾿ οἰκείαν φιλονεικίαν ἀντιλέγωσιν, κρατείτω ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος"! Δηλαδή, ἄν ὅλοι οἱ ᾿Επίσκοποι ἠτιολογημένα καί κανονικά ψηφίσουν κάποιον ᾿Επίσκοπον, εὑρεθοῦν ὅμως δύο ἤ τρεῖς νά καταψηφίσουν ὄχι ἠτιολογημένα καί δικαίως, ἀλλά φιλονείκως καί πεισμόνως, τότε νά ὑπερνικᾶ ἡ ψῆφος τῶν περισσοτέρων καί νά μή ματαιώνεται ἡ ἐκλογή τοῦ ᾿Επισκόπου. ᾿Ιδού ἐπί τοῦ θέματος τῆς πλάνης περί "πλειοψηφίας" τί λίαν ἐπιτυχῶς γράφει πρός τούς πέντε ὁ Σεβ/τος ἐν Χριστῷ ἀδελφός κ. Γοργόνιος: "Περί τῆς τότε πλειοψηφίας σας...ἔχω νά σᾶς ὑπενθυμίσω μερικά κατορθώματα πλειοψηφιῶν ᾿Αρχιερέων, τά γνωστά εἰς ὅλους μας. Πλειοψηφία ᾿Αρχιερέων κατεδίκασε τόν ῞Αγιον ᾿Αθανάσιον. Πλειοψηφία εἰκονοκλαστῶν ᾿Αρχιερέων κατεδίκασε Εἰκονοφίλους ὀρθοδόξους Στουδίτας κλπ. Πλειοψηφία ᾿Αρχιερέων καί κατά τοῦ ῾Αγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Πλειοψηφία τῶν ῾Ελλήνων ᾿Αρχιερέων νά ἐφαρμοσθῇ στήν ᾿Ορθόδοξον ῾Ελληνικήν ᾿Εκκλησίαν τό Παπικόν νέον ῾Ημερολόγιον τοῦ 1924. Πλειοψηφία ᾿Αρχιερέων τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου τοῦ σχίστου τῶν Γ.Ο.Χ. ῾Ελλάδος... Εἶχαν δίκαιον αὐτές οἱ πλειοψηφίες; ῞Οσο δίκιο εἶχαν αὐτές, ἄλλο τόσο εἶχε καί ἡ δική σας πλειοψηφία" (᾿Επιστολή Σεβ. Γοργονίου πρός τούς πέντε 30-8-97). Δυστυχῶς αὐτή ἡ πλάνη περί "πλειοψηφίας" προπαγανδίζεται ἐσχάτως μεταξύ ἡμῶν, ὅσον ἀφορᾶ τήν δῆθεν "Κανονικήν" ἀπόφασιν τῆς ἐκτάκτου ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 15-12-1999, περί παραπομπῆς τοῦ ῾Ιερομονάχου π. ᾿Αμφιλοχίου εἰς τό Συνοδικόν Δικαστήριον! Καταβάλλονται ἀπεγνωσμέναι προσπάθειαι, ὥστε μία κατάφωρα ἀντικανονική ἀπόφασις νά γίνῃ "Κανονική", μέ τήν ἐπίκλησιν τῆς "πλειοψηφίας". Μή γένοιτο νά παραμείνῃ μία τοιαύτη πλάνη... ῾Ημεῖς, ἔστω καί μόνος, θά ἐπιμείνω,μεν μέχρι τέλους, νά λέγωμεν, ὅτι, ἐφ᾿ ὅσον δέν ἐτηρήθη ἡ Κανονική Τάξις, καί δέν ἐγένετο ἡ προβλεπομένη Κανονική διαδικασία, ἐλήφθη δηλαδή ἀπόφασις "οὐχί εὐλόγως καί κατά Κανόνα ᾿Εκκλησιαστικόν", ἡ ἀπόφασις περί "παραπομπῆς" δέν καλύπτεται ὑπό τό πρόσχημα τῆς "πλειοψηφίας", ἀλλά ἀποβαίνει εἰς βάρος ὅλων τῶν μελῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἐνῶ σημειώνω ὅτι δέν συνετάγη καί δέν ὑπεγράφη κἄν ἀπόφασις».

Comments

December 2018

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Tags

Powered by LiveJournal.com