?

Log in

No account? Create an account

.Η 60ή ΕΠΕΤΕΙΟΣ (1η ΣΕΠΤ. 1948 – 1η ΣΕΠΤ. 2008) ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ 1948 ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΛΟΝ ΚΑΙ ΔΟΛΙΑΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΚΑΤ' ΑΥΤΩΝ. ΠΟΙΟΝ ΤΟ ΙΔΙΚΟΝ ΜΑΣ ΧΡΕΟΣ

Τήν Κυριακήν 1ην Σεπτεμβρίου 2008 (π.ἡ.) συνεπληρώθησαν 60 ἔτη ἀπό τῆς ἱστορικῆς ἐκείνης χειροτονίας τοῦ Τριμυθοῦντος Σπυρίδωνος ὑπό μόνου τοῦ Ἐπισκόπου Βρεσθένης Ματθαίου καί 12 ἔτη ἀπό τά ‘Εγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί τοῦ ἐνθρονισμοῦ ἡμῶν εἰς τήν Ἰεράν Μητρόπολιν Μεσογαία ςκαί Λαυρεωτικῆς. Κατά τήν θείαν Λειτουργίαν, τήν ὁποίαν ἐτελέσαμεν εἰς τόν Ἐπισκοπικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης, ἐποιήσαμεν μνείαν τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ γεγονότος, καί ἐτονίσαμεν ὅτι ἡ χειροτονία τῆς 1ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1948, ἔχει ἀποδειχθῆ τό σημαντικώτερον ἐκκλησιαστικόν γεγονός τοῦ αἰῶνός μας. Μέ αὐτήν τήν χειροτονίαν καί τάς ἐν συνεχεία γενομένας, διεφυλάχθη ἡ γνησία καί ἀναμφισβήτητος Ἀποστολική Διαδοχή, ὡς τήν παρέδωσαν ἐν ἔτει 1935 οἱ τρεῖς ἐπιστρέψαντες ἐκ τοῦ σχίσματος τοῦ νέου Ἡμερολογίου Ἀρχιερεῖς.
Αὐτήν τήν ἐν ἔτει 1935 μεταδοθεῖσαν Ἀποστολικήν Διαδοχήν, οἱ χειροτονήσαντες δύο Ἀρχιερεῖς (Δημητριάδος Γερμανός καί πρ. Φλωρίνης Χρυσόιστομος) παρέλαβον ἀπό τήν πρό τοῦ σχίσματος τοῦ 1924 ἡνωμένην Ἰεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ δέ τρίτος (ὁ Ζακύνθου Χρυσόστομος), ὁ ὁποῖος ἐχειροτονήθη ἐν τῶ νεοημερολογιτισμῶ, ἐχειροθετήθη ἐν ἔτει 1935 ὑπό τῶν δύο ἄλλων καί ἀπεκατεστάθη. Οἱ τρεῖς αὐτοί ᾿Επίσκοποι, ἐπιστρέψαντες εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. ἀπεκήρυξαν τόν Νεοημερολογιτισμόν καί, συνεπεῖς πρός αὐτήν τήν ἱστορικήν ῾Ομολογίαν των, προέβησαν εἰς χειροτονίαν 4 νέων ᾿Αρχιερέων, διά τήν μετάδοσιν τῆς γνησίας καί ἀνοθεύτου Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς, συγκροτήσαντες τήν πρώτην Κανονικήν καί ᾿Ορθόδοξον ἑπταμελῆ ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. Πανικοβληθείς τότε ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος προέβη διά λίαν συνοπτικῆς, παρανόμου καί ἀντικανονικῆς διαδικασίας εἰς "καθαιρέσεις", πρῶτον τῶν τριῶν χειροτονησάντων καί κατόπιν καί τῶν τεσσάρων ὑπ’ αὐτῶν χειροτονηθέντων. Περιττεύει νά τονίσωμεν τό ἄκυρον αὐτῶν τῶν "καθαιρέσεων", ἀφοῦ οἱ τρεῖς ᾿Αρχιερεῖς ἐπιστρέψαντες εἰς τήν ᾿Ορθόδοξον καί ἀκαινοτόμητον ᾿Εκκλησίαν τῆς ῾Ελλάδος, ΑΠΕΚΗΡΥΞΑΝ τόν Νεοημερολογιτισμόν ὡς ἐνεργείᾳ σχίσμα.
Δυστυχῶς εὐθύς μόλις ἤρχισαν οἱ διωγμοί, οἱ καθαιρέσεις καί αἱ ἐξορίαι, ἄλλοι τῶν Ἀρχιερέων ἐξέπεσον τῆς καλῆς Ὁμολογίας, ἄλλοι δέ παραμείναντες εἰς τό παλαιόν ἐδημιούργησαν τό Φλωρινικόν σχίσμα τοῦ 1937 καί ἔπαιξαν ρόλον Οὐνίας. Ὁ μόνος ἐναπομείνας εἰς τήν καλήν Ὀμολογίαν Βρεσθένης Ματθαῖος εἶχε νά ἀντιμετωπίσει ἀφ’ ἑνός τήν ἔκπτωσιν ἐκ τῆς ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ὑπό τῶν ἀνωτέρω Ἀρχιερέων, ἀλλά καί τήν ἄρνησίν των νά συμπράξουν διά χειροτονίαν νέων Ἀρχιερέων. Ἐφήρμοσαν καί ὓπηρέτησαν, εἴτε ἐκ πεποιθήσεως, εἴτε διά φόβον καί δειλίαν, τό σχέδιον τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ, τό ὁποῖον προέβλεπεν, τήν μή χειροτονίαν ἄλλων Ἐπισκόπων, διότι σύν τῷ χρόνῳ ἔπρεπε νά διελύετο τό "παλαιοημερολογιτικόν" καί νά ἐτίθεντο οἱ παλαιοημερολογῖτες (ὅπως ἐν πολλοῖς ἐτέθησαν) εἰς τήν διοικητικήν καί ποιμαντικήν ἐξάρτησιν καί ἔλεγχον τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ. Τοῦτο ἀκριβῶς τό καταχθόνιον σχέδιον συνέτριψε καί διέλυσεν ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος, διά τοῦ ἀοιδίμου ᾿Επισκόπου Βρεσθένης Ματθαίου τήν 1ην Σεπτεμβρίου τοῦ 1948, καί διά τοῦτο χαρακτηρίζομεν τήν χειροτονίαν ταύτην ὡς τό σημαντικώτερον ἐκκλησιαστικόν γεγονός τοῦ αἰῶνός μας.
Ὅπως ἐγράψαμε εἰς τήν ὑπ’ ἀριθμ. 331/1.6.2003 Ποιμαντορικήν Ἐγκύκλιον ἐπιστολήν μας, «ὁ μακάριος οὗτος ἐκκλησιαστικός ἀνήρ, ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν προέβαινεν εἰς συντόνους καί ἀγωνιώδεις προσπαθείας νά ἐπανέλθη ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος εἰς τήν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησιολογίαν καί νά συμπράξη καί εἰς χειροτονίας νέων ᾿Επισκόπων, ἀλλά τοῦτο δέν κατέστη δυνατόν, ὅπως δέν κατέστη δυνατόν νά πεισθῇ πρός αὐτήν τήν κατεύθυνσιν καί ὁ Κυκλάδων Γερμανός Βαρυκόπουλος, ὁ ὁποῖος τελικά προσεχώρησεν εἰς τό Φλωρινικόν σχίσμα. Κατόπιν τούτων ὁ ὁμολογητής ᾿Αρχιερεύς Ματθαῖος, παραμείνας μόνος ᾿Ορθόδοξος ᾿Αρχιερεύς, καί διά νά μήν μείνη ἡ ᾿Εκκλησία χωρίς ᾿Επισκόπους, καί χειμασθῇ, ὅπως ἐσχεδίαζον οἱ σχισματικοί, μόλις ἕνα καί ἤμισυ ἔτος πρό τῆς ὁσίας κοιμήσεώς του, ὑπερβάς τήν Κανονικήν τάξιν, προέβη μόνος του εἰς χειροτονίαν ᾿Επισκόπου, χειροτονήσας τόν ᾿Αρχ/την Σπυρίδωνα Πάσσιον εἰς ᾿Επίσκοπον Τριμυθοῦντος τῆς Κύπρου. ᾿Ακολούθως οἱ δύο ἐκεῖνοι ᾿Επίσκοποι προέβησαν καί εἰς ἄλλας ᾿Επισκοπικάς χειροτονίας. Ὁ ἀοίδιμος Βρεσθένης Ματθαῖος προβάς εἰς τήν συγκεκριμένην χειροτονίαν τό 1948, καί τήν Κανονικήν τάξιν ἐγνώριζε καί ἐσέβετο, ἀλλά καί τήν ἀδήριτον ἀνάγκην νά ἀφήση διαδόχους ᾿Επισκόπους εἰς τήν Γνησίαν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν δέν παρέβλεψεν. Περαιτέρω ἐγνώριζεν καί τήν πρᾶξιν τῆς ᾿Εκκλησίας ἐπί παρομοίων προηγουμένων περιπτώσεων "ὑφ᾿ ἑνός", τάς ὁποίας καί ἔλαβεν ὑπ᾿ ὄψιν του. ῾Επομένως ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος τό 1948, ἐχειροτόνησε μόνος του, ὄχι διά νά προκαλέση σκάνδαλα - φατρίαν καί σχίσμα, ἀλλά διά νά συντρίψῃ τά σχέδια τοῦ σχισματοαιρετικοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ καί Φλωρινισμοῦ, τά ὁποῖα ἐγνώριζε καί διά νά ἐξασφαλίση τήν ἀπρόσκοπτον (ἐκ τῆς ἐπόψεως ταύτης) πορείαν τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, συνεπής πάντοτε πρός τήν ᾿Εκκλησιολογίαν τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας».
᾿Από τό 1948 μέχρι καί σήμερον ὅλαι αἱ κατά τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας ἐπιθέσεις τῶν διωκτῶν της, ἔχουν ὡς στόχον αὐτάς τάς χειροτονίας τοῦ 1948. ῎Εχουν ὡς στόχον νά προσβάλουν αὐτήν τήν γνησίαν καί ἀδιάκοπον ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν, ἐνῶ ὁ Νεοημερολογιτισμός στοχεύει καί εἰς τήν προσβολήν τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1935 ὑπό τῶν Δημητριάδος Γερμανοῦ, Φλωρίνης Χρυσοστόμου καί Ζακύνθου Χρυσοστόμου, ἰσχυριζόμενος ΨΕΥΔΩΣ ὅτι δῆθεν οὗτοι πρῶτον καθηρέθησαν, καί κατόπιν προέβησαν εἰς χειροτονίας ᾿Επισκόπων, ἐνῶ ἐπ᾿ ἀληθείᾳ συνέβη ἀκριβῶς τό ἀντίθετον.
᾿Από τό 1948 μέχρι τό 1971 συνελήφθη τό σχέδιον κατά τό ὁποῖον, ἄν ὁ Νεοημερολογιτισμός μετά τοῦ Φλωρινισμοῦ κατώρθωνον νά εἰσχωρήσουν οἱ ἐγκάθετοί των αθέτους των εἰς τό σῶμα τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, τότε ἡ προσβολή τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1948 θά ἐπετυγχάνετο βάσει τοῦ ἀπό τοῦ 1950 σχεδίου (γνωματεύσεως) τοῦ ἰδίου τοῦ πρώην Φλωρίνης, τό ὁποῖον προέβλεπε διπλοῦν κτύπημα κατά τῶν ᾿Επισκόπων καί πρεσβυτέρων τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας! Δηλαδή, "ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ" νά ἀντιμετωπισθοῦν καί ὡς "σχισματικοί" καί ὡς "ὑφ᾿ ἑνός" διά χειροθεσίας κατά τόν Η τῆς Α' Οἰκουμ. Συνόδου, ὁπότε θά κατερρίπτετο καί ἡ ᾿Εκκλησιολογία καί ἡ ᾿Αποστολική Διαδοχή....
Εἴμεθα μάρτυρες καί γνῶσται τῶν μεθοδεύσεων τάς ὁποίας ἐκίνησαν καί τήν τελευταίαν δεκαετίαν οἱ ξένοι δάκτυλοι διά νά ἐπιβάλλουν τήν χειροθεσίαν τοῦ 1971 ὡς ἐπί σχισματικῶν, νά μᾶς ἀποκόψουν μέσω αὐτῆς ἀπό τήν συνέχεια τῆς Ἀποστολικῆς μας Διαδοχῆς καί νά μᾶς ὑποτάξουν εἰς τόν νεοημερολογιτισμόν διά «λύσιν τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ». Ἡ ἄρνησίς μας νά ἀποδεχθῶμεν καί νά συμπράξωμεν μέ τά σχέδια τῆς προδοσίας, προκάλεσε, ὡς γνωστόν, τήν μῆνιν τοῦ Χριστοδούλου ἐναντίον μας, ὁ ὁποῖος ἔδωσε «ἐντολήν» νά μᾶς «καθαιρέσουν».
Καί ἔσπευσαν οἱ ὄντως καθηρημένοι καί ἀποκεκηρυγμένοι σχισματοαιαρετικοί Νικολαῖτες, νά μᾶς ψευδοκαθαιρέσουν, ἀφοῦ συνέπλασαν τῆ ὑποδείξει τῶν Φλωρινικῶν ἀνύπαρκτον λόγον κατηγορίας. Καί ἔπραξαν τοῦτο, ὦ τῆς ἀνοίας των, διά νά ἐμποδίσουν ἀπό τάς χειροτονίας, αἱ ὁποῖαι ἐπρόκειτο νά γίνουν. Ξέχασαν ὅτι καί ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος «καθηρέθη» ὑπό τοῦ ψευδοδικαστηρίου τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ἀλλά τοῦτο δέν τόν ἠμπόδισε νά προβῆ εἰς τάς χειροτονίας Ἀρχιερέων.
Ὅλα αὐτά μᾶς καθιστοῦν ἀκόμη περισσότερον χρεώστας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Καί τό χρέος μας εἶναι νά συνεχίσωμεν τόν ἀγῶνα διά τήν καθαράν Ὁμολογίαν, καί τήν διαφύλαξιν τῆς γνησίας καί ἀνοθεύτου Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς, ὅπως μᾶς τήν παρέδωσεν διά τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1948 ὁ ὁμολογητής Ἱεράρχης Ματθαῖος.

Comments

December 2018

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Tags

Powered by LiveJournal.com