March 15th, 2021

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Ευχεσθε καί προσευχεσθε υπερ αλλήλων, οπως ιαθητε

Εὐχὴ πρὸ τοῦ ὕπνου.

Τοῖς μισοῦσι καὶ ἀδικοῦσιν ἡμᾶς  συγχὼρησον, Κὺριε, τοῖς ἀγαθοποιοῦσιν ἀγαθοποὶησον, τοῖς ἀδελφοῖς καὶ  οἰκεὶοις ἡμῶν χὰρισαι τὰ πρὸς σωτηρὶαν αἰτὴματα καὶ ζωὴν τὴν αἰὼνιον,  τοὺς ἐν ἀσθενεὶα ἐπὶσκεψαι καὶ ἴασιν δὼρησαι, τοὺς ἐν θαλὰσση  κυβὲρνησον, τοῖς ἐν ὁδοιπορὶαις συνὸδευσον, τοῖς διακονοῦσι καὶ ἐλεοῦσιν  ἡμᾶς ἁμαρτιῶν ἄφεσιν δὼρησαι, τοῖς ἐντειλαμὲνοις ἡμῖν τοῖς ἀναξὶοις  εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτῶν συγχὼρησον καὶ ἐλὲησον κατὰ τὸ μὲγα σου ἔλεος.
Μνὴσθητι, Κὺριε, πὰντων τῶν προκεκοιμημὲνων πατὲρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ  ἀνὰπαυσον αὐτοῦς, ἔνθα ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ προσὼπου σου. Μνὴσθητι,  Κὺριε, τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν αἰχμαλὼτων, καὶ λὺτρωσαι αὐτοὺς ἀπὸ πὰσης  περιστὰσεως. Μνὴσθητι, Κὺριε, τῶν καρποφοροὺντων καὶ καλλιεργοὺντων ἐν  ταῖς ἁγὶαις σου Ἐκκλησὶαις, καὶ δὸς αὐτοῖς τὰ πρὸς σωτηρὶαν αἰτὴματα καὶ  ζωὴν τὴν αἰὼνιον.
Μνὴσθητι, Κὺριε, καὶ ἡμῶν τῶν ταπεινῶν καὶ ἁμαρτωλῶν καὶ ἀναξὶων δοὺλων  σου, καὶ φὼτισον ἡμῶν τὸν νοῦν τῶ φωτὶ τῆς γνὼσεὼς σου, καὶ ὁδὴγησον  ἡμᾶς ἐν τῆ τρὶβω τῶν ἐντολῶν σου, πρεσβεὶαις τῆς παναχρὰντου σου Μητρὸς,  Δεσποὶνης ἡμῶν Θεοτὸκου καὶ ἀειπαρθὲνου Μαρὶας, καὶ πὰντων σου τῶν  Ἁγὶων, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰὼνων. Ἀμὴν.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Το θελημα ειναι το χαλκινο τειχος που μας χωριζει από τον Θεό (Αββας Ποιμην)

ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΤΕΙΧΟΣ
ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ
(ΑΒΒΑΣ ΠΟΙΜΗΝ)
Ὅποιος  «ἔχει θέλημα» καί δέν τό καταπολεμᾶ διά τῆς ὑπακοῆς σέ Πνευματικό  πατέρα, ζεῖ ζωή ὑπερήφανη, ἐγωιστική, ζεῖ ὑπό τήν ἐπήρρεια τοῦ πονηροῦ  πνεύματος καί βασανίζεται. Οἱ ἄνθρωποι ταλαιπωροῦνται καί ταλαιπωροῦν  διότι δέν κόβουν τό θέλημά τους ὁ ἕνας στόν ἄλλο, κατά τό «Ὑπακούετε  ἀλλήλοις».
Αὐτό,  τό θέλημα εἶναι σύμφωνα μέ τούς Ἁγίους Πατέρες τό χάλκινο τεῖχος, πού  μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Θεό διότι μᾶς ἐμποδίζει νά κάνουμε τό θέλημα τοῦ  Θεοῦ.
Διαβάζουμε  στό Γεροντικό: «Ὁ ἀββᾶς Ποιμὴν εἶπε, ὅτι τὸ θέλημα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι  τεῖχος χάλκινο ἀνάμεσα σ᾿αὐτὸν καὶ τὸ Θεό, καὶ πέτρα ποὺ (γυρίζει) καὶ  χτυπάει τὸν ἴδιο (τὸν ἄνθρωπο). Ἂν λοιπὸν τὸ ἐγκαταλείψει, θὰ λέει κι  αὐτὸς (ὅπως ὁ προφήτης Δαβίδ): «Ἐν τῷ Θεῷ μου ὑπερβήσομαι τεῖχος» (Ψαλμ.  17:30).Ἂν πάλι τὸ δικαίωμα συνεργαστεῖ μὲ τὸ θέλημα, τότε ὁ ἄνθρωπος  νικιέται»[1].
«Αἱματηρός»  ἀγώνας ἀπαιτεῖται γιά τήν ἀποβολη τοῦ ἰδίου θελήματος. «Ἡ Πατερικὴ  πείρα χαρακτήρισε …τὸν ἀγώνα (τοῦ ἀνθρώπου) γιὰ τὴν ἐκκοπὴ τοῦ ἰδίου  θελήματος, σὰν μαρτύριο καὶ σταυρό. Ὁ ἀγώνας αὐτὸς ἀποτελεῖ βασικὸ  στοιχεῖο τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας. Διότι ὅταν κανεὶς ἱκανοποιεῖ τὸ  θέλημά του, ἀρχικὰ ἀπολαμβάνει τὴν τέρψη τῆς ἡδονῆς, ἡ ὁποία ὅμως εἶναι  ἐφήμερη, παραπλανητικὴ καὶ καταλήγει γρήγορα σὲ ἀπογοήτευση καὶ πίκρα.
Γι᾿  αὐτὸ καὶ ἡ ἐκκοπὴ τοῦ θελήματος ἀξιολογεῖται περισσότερο ἀπὸ τὴ νηστεία  καὶ τὴν προσευχή, oἱ ὁποῖες χωρὶς τὴν ὑπακοὴ αὐξάνουν τὸν ἐγωκεντρισμὸ  καὶ ἐνισχύουν τὴ φιλαυτία. Αὐτὸς ποὺ ἐπιμένει στὸ θέλημά του ἔχει μεγάλη  ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό του καὶ δὲν μπορεῖ νὰ γνωρίσει τὸ θέλημα τοῦ  Θεοῦ»[2].

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Τα ήδη νεκρωμένα εμβρυακά κύτταρα δεν προσκρούουν σε κάποιο ηθικό εμπόδιο;

Τα ήδη νεκρωμένα εμβρυακά κύτταρα δεν προσκρούουν σε κάποιο ηθικό εμπόδιο; 

   

 Επικαιρότητα  26 Ιανουαρίου 2021  

Τα ήδη νεκρωμένα εμβρυακά κύτταρα δεν προσκρούουν σε κάποιο ηθικό εμπόδιο;


Ο Σεβ. Μεσογαίας  προσκεκλημένος εις Ιερατικήν Σύναξιν του Σεβ. Νεαπόλεως της 24ης  Ιανουαρίου 2021 διά το εμβόλιον του κορωνοϊού εδήλωσε ότι εγνώριζε αυτός  και η επιτροπή βιοηθικής της Εκκλησίας ήδη από τον Μάρτιον 2020 περί  των εμβολίων. Ωστόσο, μας προκαλεί ιδιαιτέραν έκπληξιν ότι δεν εγνώριζε  τίποτε περί εμβρυϊκών κυττάρων εις τα εμβόλια πριν το αναφέρει ο Σεβ.  Κυθήρων, χαρακτηρίζει την έκτρωσιν “διακοπήν κυήσεως” και καταλήγει ότι  δεν τίθεται ηθικόν ζήτημα επειδή πρόκειται ήδη διά “νεκρωμένα έμβρυα”  που δεν οδηγήθησαν εις την έκτρωσιν διά το εμβόλιον!

Απομαγνητοφώνηση Ορθόδοξος Τύπος:

«Τα Χριστούγεννα εμφανίστηκε αυτή η από  άμβωνος παρέμβαση του Μητροπολίτου Κυθήρων σχετικά με τα εμβόλια και τα  έμβρυα, κατά πόσο υπάρχουν παράγωγα των εμβρύων στα εμβόλια, κατά πόσον  αυτό αν το δεχτούμε κατά κάποιον τρόπο καταδεικνύει ότι εμείς υποχωρούμε  στο θέμα της εκκλησιαστικής γενικώς τοποθέτησης εναντίον της διακοπής  της κυήσεως, υπέρ του σεβασμού της ζωής και γενικά της επιφυλακτικής  στάσης που κρατάνε γενικότερα οι Εκκλησίες και η δική μας Εκκλησία  ασφαλώς στις αμβλώσεις.

Collapse )