March 3rd, 2021

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΝΑ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Αριθμ. Φυλλου 156 Φεβρουαριος 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ

ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεται ἀπό τό Κέντρον Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, (Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος Αριθμ. ΤΕΥΧΟΥΣ 88 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΔΩΝ... ΠΟΙΟΙ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑΙ ΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΝΑ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙΝ ΜΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

Ἐπειδή εἰς τάς ἡμέρας μας γίνεται πολύς λόγος περί Συνόδου, ὅπως «ὁ Κήρυκος ἔφυγε ἀπό τήν Σύνοδο», «ἐγώ εἶμαι μέ τήν Σύνοδο» κλπ., πρός ἐνημέρωσιν τῶν Ὀρθοδόξων παραθέτομεν ἐπιλογήν 2-3 κειμένων μέσα ἀπό τά ὁποῖα ἀβιάστως προκύπτουν οἱ ὅροι καί αἱ προϋποθέσεις διά νά λογίζεται καί διά νά εἶναι μία Σύνοδος Ὀρθόδοξος καί Κανονική. 

Παραθέτομεν: 

α) Τί λέγει ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης περί τῶν Συνόδων 

β) Τί λέγει ὁ ‘Αθανάσιος ὁ Πάριος περί τοῦ ἰδίου θέματος καί 

γ) Τί ἐγράψαμεν τήν 19.6.2001 μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 209 πρός τούς τότε ‘Ορθοδόξους Συνεπισκόπου μου.

Ἀς μελετήση ὁ ἀγαπητός ἀναγνώστης καί τά «ἕργα καί ἡμέρας» τῶν τελευταίων δέκα ἐτῶν, μέσα ἀπό τά ὁποῖα προέκυψε ἡ σημερινή καταχρηστικῶς λεγομένη «Σύνοδος» τοῦ ψευδαρχιεπισκόπου Νικολάου, καί θά καταλάβη ποίαν σχέσιν ἔχει αὐτή ἡ «Σύνοδος» μέ τήν ‘Εκκλησία, καί ποῖαι αἱ ἐκκλησιολογικαί καί σωτηριολογικαί συνέπειαι προκύπτουν ἀπό τήν παραμονή τινός εἰς αὐτήν. 

Collapse )
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΝ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ...

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ Αριθμ. Φυλλου 157 Φεβρουαριος 2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΓΑΛΑΚΤΙΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΣΑ ΕΝ ΕΤΕΙ 2007 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΠΡΟΗΛΘΕ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ «ΑΘΗΝΩΝ» ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ – ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ «ΚΥΠΡΟΥ» ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΞ ΕΝΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ... ΔΙΑΒΟΛΟΝ (ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ) ...  

Εις το ὑπ' ἀριθμ. 9/15.9.2007 ἐπίσημον ἔγγραφόν του ο Σεβ/τος διαμαρτυρομενος δια τον τροπον λειτουργιας της Συνοδου του γράφει:

«…Τόν Αὔγουστο (2007) ἔλαβα ἐκ νέου εἰδοποίηση γιά τήν Ἱεραρχία μέ τά θέματα πρός συζήτηση ἀλλά διαπίστωσα ὅτι (τά) εἴχατε ἤδη συζητήσει, καί ὑπογράψει(!)

Σᾶς ἀπάντησα ὅτι δέν ὑπογράφω τά θέματα τά ὁποῖα ἦταν: 1) ἡ χειροθεσία, 2) ἡ καθαίρεση τοῦ Κηρύκου, 3) ἡ καθαίρεση Ἱερέων Κυπρίων. Ἐπί πλέον εἴπατε ὅτι κάνατε καί δύο ἀκόμη προαγωγές, τοῦ Σεβασμιωτάτου Παντελεήμονα ἀπό Σαλαμίνος σέ Πειραιῶς καί Νήσων, καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἰγνατίου ἀπό Φαρσάλων σέ Λαρίσης καί Τυρνάβου. Ἐγώ τόνισα ὅτι αὐτό δέ λέγεται προαγωγή ἀλλά μεταθετό καί γι' αὐτό κατηγορούμεθα…». (Ἐπιστολή Α.Π. 9/15.9.2007 σελ. 5).

Επίσης εις το ιδιο εγγραφον γραφει: 

Collapse )
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Οταν τα συννεφα των διαιρεσεων ηρχισαν να σκοτεινιαζουν επί πλέον τον οριζοντα

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Αριθμ. Φυλλου 158 Φεβρουαριος 2021

ΑΠΟ: ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2001

Επιστολή υπ αριθμ. 211/21.7.2001

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α. Π. 211

᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 21-7-2001 (π.ἡ.).

ΠΡΟΣ

τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν

καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ.

Κοινοποίησις: Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς

Μακαριώτατε. Εὐλογεῖτε.

Αἰσθάνομαι ὑποχρέωσιν νά Σᾶς εὐχαριστήσω διά τήν παρουσίαν τοῦ Παν/του ῾Ιερομ/χου π. Νεοφύτου, ὡς ἀντιπροσώπου Σας, εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν, τήν ὁποίαν ἐτελέσαμεν εἰς τόν Μητροπολιτικόν μας Ναόν τῆς ῾Αγίας Αἰκατερίνης ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων Μαρτύρων Κηρύκου καί ᾿Ιουλίττης, καθ᾿ ἥν καί ἡ ταπεινότης ἡμῶν ἦγεν τά ὀνομαστήριά της. Εὐχαριστῶ καί διά τάς εὐχάς Σας, τάς ὁποίας διηρμήνευσεν ἐξ ὀνόματός Σας ὁ Πανοσιολογιώτατος. ῾Ωστόσον ὅμως, Μακαριώτατε, ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐνότητα, καί τό "ὅλοι μαζί", πού ἰδιαίτερα ἐτόνισεν ὁ π. Νεόφυτος, θά εἶχον ἰδιαιτέραν ἀξίαν, καί θά μᾶς συγκινοῦσαν βαθύτατα, ἄν ἐκφράζοντο, οὐχί δι᾿ ἀντιπροσώπου, ἤ ὡς σχήματα λόγου, ἀλλά διά τῆς προσωπικῆς Σας παρουσίας καί συμμετοχῆς εἰς αὐτήν τήν θείαν Λειτουργίαν. ᾿Εκεῖ ἐν τῇ θείᾳ Λειτουργίᾳ, ἤτοι εἰς τήν θείαν Εὐχαριστίαν, διά τῆς συμμετοχῆς μας εἰς τό κοινόν Ποτήριον ἐκφράζεται πραγματικά ἡ ἑνότης, ἡ ἀγάπη καί τό "ὅλοι μαζί".

Collapse )
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

ΕΝΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Αριθμ. Φυλλου 159 Φεβρουαριος 2021

ΕΝΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

(Ενας μικρός αλλά με πολύ νοημα, διαλογος

μεταξυ Κοσμα Φλαμιατη καί Χριστοφορου Παπουλακου)

- Δεν φτανει να πονουμε καί να κλαίμε, Χριστοφορε, φωναξεν ο Κοσμάς. Η καινούργια επιδρομη ειναι χειροτερη από του Ιμπραημ. Κεινος σκοτωσε κορμια καί αφανισε τό βιό μας, αλλά αυτοί σκοτωνουν τις ψυχες μας. Ο,τι ιερό φυλαξαμε τετρακόσια χρόνια σκλαβιας ποδοπατιεται, ο,τι μας κρατησε ορθιους, σαν ασαλευτο αντιστηλι, γκρεμίζεται. Σε τετοιο γιουρουσι του σατανα, καθε υποταγη ειναι αρνηση Χριστου, αρνηση της πίστης καί παραδοση στόν διαβολο. Προδίνουμε τόν αγωνα του εικοσιενα, το αιμα πού χυθηκε στο Μεσολόγγι, στ Αρκαδι, στην Τριπολιτσα, στα Δερβενακια, στα Ψαρα. Ιουδες γινωμαστε Χριστοφορε καί το κακό δεν σταματα ως εδω...

Collapse )