kirykos

ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΥ ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (ΣΤΑΜΑΛΑ) 194 00 Τ.Θ. 54  ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210.6020176,  210 2466057
Α.Π.  195                      ᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 12-4-2001(π.ἡ.).
                                       (Βασιλείου ῾Ομολογητοῦ)
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣ
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ
Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί Πατέρες, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ..
"Κακόν θηρίον ἐπεδήμησεν ἡμῖν".
῞Οπως εἶναι πλέον γνωστόν εἰς ὅλους,  τό "βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως", "τό ἐστώς ἐν τόπῳ ἁγίῳ", ὁ ἀνθέλλην καί ἀντίχριστος Πάπας, (τά λόγια αὐτά δέν εἶναι ἰδικά μου, εἶναι τῶν ἀγίων), ἑτοιμάζεται νά ἔλθῃ στήν ῾Ελλάδα, μέ τήν "εὐγενικήν" πρόσκλησιν πολιτειακῶν καί θρησκευτικῶν παραγόντων, οἱ ὀποῖοι ἑτοιμάζονται νά τόν ὑποδεχθοῦν καί νά τόν φιλοξενήσουν μέ ἀνοικτάς ἀγκάλας. Αὐτό σημαίνει πανηγυρικήν ἀναγνώρισιν τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα, ὡς κοσμικοῦ καί θρησκευτικοῦ ἄρχοντος καί ἡγεμόνος, συμφώνως πρός τάς παγίας καί ἀνυποχωρήτους, ἀλλά καί ἀποτυχημένας μέχρι σήμερον ἐπιδιώξεις του ἐπί μίαν σχεδόν χιλιετίαν. ῾Ημεῖς, ὅμως, τί θά πράξωμεν; Θά ἀφήσωμεν τήν Κερκόπορταν ἀνοικτήν, ἤ θά σταθοῦμε ἄγρυπνοι στίς ἐπάλξεις;
᾿Απευθύνομαι διά τῆς παρούσης πρός ὅλους τούς ὀρθοδόξους μοναχούς καί τάς μοναχάς διά νά τούς ὑπενθυμίσω τό χρέος των, πού εἶναι καί χρέος ὅλων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, νά ἀγωνισθοῦν τόν καλόν ἀγῶνα τῆς Πίστεως, διότι κατά τούς Πατέρας: "ΕΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΕΙΣΙ ΤΙΝΕΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΝΥΝ ΚΑΙΡΟΙΣ ΔΕΙΞΑΤΩΣΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ· ΕΡΓΟΝ ΔΕ ΜΟΝΑΧΟΥ, ΜΗΔΕ ΤΟ ΤΥΧΟΝ ΑΝΕΧΕΣΘΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙΣΘΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ". (Δηλαδή, ἄν κάποιοι εἶναι ἀληθινοί μοναχοί στήν ἐποχή μας, ἄς τό δείξουν μέ ἔργα. ῎Εργον δέ τοῦ μοναχοῦ εἶναι νά μή ἀνέχεται οὔτε εἰς τό ἐλάχιστον, οὔτε εἰς τό παραμικρόν νά καινοτομῆται τό Εὐαγγέλιον).
Αὐτά μᾶς διδάσκει ὁ φωστήρ καί διδάσκαλος τῆς ᾿Ορθοδοξίας καί τοῦ μοναχισμοῦ, ὁ μέγας Πατήρ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης (᾿Επιστ. Θεοφίλῳ ῾Ηγουμένῳ, PG, 99,1049). Καί ἀλλοῦ πάλιν λέγει: "Μή σιγήσωμεν, ἵνα μή κραυγή Σοδόμων γενώμεθα" (τοῦ αὐτοῦ, εἰς τόν αὐτόν τόπον).  ῎Ας μή λησμονοῦμε, καί ἄς μή ἀθετοῦμε τούς λόγους του. Δηλαδή ἄς μή ἐμπέσωμεν εἰς "τό φοβερόν τῆς σιωπῆς κρῖμα (ἀμάρτημα)" (Θεοδ. Στουδίτου, PG, 99,1076). ᾿Εν προκειμένῳ δέ ἄς μή λησμονοῦμε τί ἔπραξεν εἰς ἀνάλογον περίστασιν, ἤτοι ἐν καιρῷ κινδυνευούσης πίστεως, ὀ ἅγιος Σάββας ὁ ῾Ηγιασμένος. Οὗτος ὡς γνωστόν, πρός ἀντιμετώπισιν τῆς αἱρέσεως τοῦ μονοφυσιτισμοῦ, ἐτέθη ἐπί κεφαλῆς 10.000 καί πλέον μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπό τήν Λαύραν καί ἄλλας Μονάς συνέρρευσαν μέσω τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων εἰς τά ῾Ιεροσόλυμα, ὅπου συνηνώθησαν μέ τούς ἐκεῖ μοναχούς καί διά τῆς παρουσίας των καί τῆς ἀγωνιστικότητός των συνέβαλον ἀποφασιστικῶς εἰς τήν ἀποτροπήν  τῆς αἱρέσεως τοῦ μονοφυσιτισμοῦ.
῾Υπενθυμίζω ἀκόμη, ὅτι εἶναι ἀνάγκη ὅλοι νά ἀντιδράσωμεν πρός ἀποτροπήν τῆς ἐλεύσεως τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα εἰς τήν ῾Ελλάδα, καί διότι εἶναι ἀνθέλλην καί ἐγκλημάτησε πολλαπλῶς κατά τοῦ ῾Ελληνικοῦ ῎Εθνους καί τῆς ᾿Ορθοδόξου Πίστεώς μας, ἀλλά καί διότι ἔρχεται νά ἀφανίσῃ τά πάντα, νά ὁλοκληρώσῃ δηλαδή τά ἀπό αἰώνων καταχθόνια σχέδια τοῦ Βατικανοῦ κατά τῆς ᾿Ορθοδοξίας καί τοῦ ῎Εθνους μας, τά ὁποῖα ἄρχισαν μέν νά ἐφαρμόζωνται ἀπό τό 1920 - 1924, μέ τήν παναιρετική ᾿Εγκύκλιο τοῦ 1920 καί μέ τήν ἀποδοχή τῆς "φραγκικῆς καινοτομίας" τοῦ νέου ἡμερολογίου (1924), καί προωθεῖται καί μέχρι σήμερα μέ τόν ἀντίχριστον Οἱκουμενισμόν καί τήν πανθρησκείαν τοῦ ἀντιχρίστου, τῆς ὁποίας ἔχει ἀνακηρυχθῇ ὁ παγκόσμιος ἀρχηγός καί ἐπείγεται νά τόν ἀναγνωρίσουν οἱ πάντες. Καί μή ξεχνᾶμε ὅτι ἐάν τελικά γίνῃ δεκτός εἰς τήν ῾Ελλάδα, θά ἀκολουθήσῃ καί ἡ Ρωσία καί ἄλλαι ἐκ παραδόσεως ᾿Ορθόδοξοι χῶραι. ῾Η εὐθύνη μας, λοιπόν, ἡμῶν τῶν ῾Ελλήνων ᾿Ορθοδόξων καί δή τῶν  μοναχῶν εἶναι πολύ μεγάλη, διότι ἡμεῖς εἴμεθα τώρα τό ἅλας τῆς γῆς καί "ἐάν τό ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται;".
῞Οθεν "ἀναλαβόντες τόν θυρεόν τῆς πίστεως, ἐν ὧ δυνήσεσθε πάντα τά βέλη τοῦ πονηροῦ σβέσαι· καί τήν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε καί τήν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ρῆμα Θεοῦ" (᾿Εφεσ. ΣΤ, 16-17), ἀς μή σιωπήσωμεν ἐνώπιον τῆς συντελουμένης καί προωθουμένης παγκοσμίως προδοσίας. ῎Ας ἀγωνισθῶμεν νά μή γίνῃ τό θέλημα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. ῎Ας φωνάξωμεν μέ ὅλη τήν δύναμι τῆς ψυχῆς μας, ὅτι "εἶναι ἀπαράδεκτος ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας στήν ῾Ελλάδα".῎Ας ἀκούσωμεν τό ῞Αγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό πού μᾶς ὑποδεικνύει πῶς νά ἀντιμετωπίζωμεν τόν ἀντίχριστον καί αἰρεσιάρχην Πάπαν: "Τόν Πάπα νά καταρᾶσθε, αὐτός θά εἶναι ἡ αἰτία" πάντων τῶν κακῶν. ᾿Ας προσέξωμεν δέ μήπως, μέ τήν σιωπή μας, καί τήν ἀδράνειά μας, εἰς τήν ὀποίαν θέλει νά μᾶς ρίψῃ ὁ νεοημερολογίτης ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος, (βλέπετε σχετικῶς καί "᾿Ελεύθερη ῞Ωρα 24-4-2001) εὑρεθῶμεν ἐκτεθειμένοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Καί ἄς φωνάξουμε ἀκόμη, μήπως συνετισθοῦν καί ἐκεῖνοι, πού ἀπεφάσισαν νά τόν ὑποδεχθοῦν, καί μήπως καταλάβουν ὅτι ἡ δευτέρα των πλάνη (ἡ ὑποδοχή τοῦ Πάπα ὡς ἐκκλησιαστικοῦ ἡγέτου), θά ἀποβῇ χείρων τῆς πρώτης (τῆς ἀποδοχῆς τοῦ Παπικοῦ ἡμερολογίου καί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ). ῎Ας φωνάξουμε καί ἄς διαμαρτυρηθοῦμε μήπως καί ἐκεῖνοι πού ἀπεφάσισαν νά τόν ὑποδεχθοῦν μέ ἀνοικτάς ἀγκάλας, ἀνανήψουν, καί ἐπανέλθουν εἰς τήν εὐθεῖαν ὁδόν τῶν Πατέρων, ὥστε νά μή κριθοῦν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μετά τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα, ὡς ἐχθροί καί πολέμιοι τοῦ Θεοῦ. "᾿Εχθρούς γάρ τοῦ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοιούτοις κοινωνοῦντας μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο" (αὐτόθι PG, 99,1049).
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κηρυκος

Error

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.